Doğuş Devrinde İslam Tasavvufu

Doğuş Devrinde İslam Tasavvufu

Doğuş Devrinde İslâm Tasavvufu adlı bu eser, ilmî mesâîsinin büyük bir kısmını Tasavvuf araştırmalarına hasretmiş olan meşhur şarkiyatçı ve ilim adamı L. Massignon'un, Essai sur les Origines du Lexique Technique de la Mystique Musulmane adlı muhteşem eserinin İslâm Tasavvufu'yla alâkalı kısmının, son devrin yetiştirdiği en önemli ilim adamı ve Tasavvuf araştırmacılarımızdan biri olan merhûm M. Ali Aynî tarafından Osmanlıca'ya yapılan tercümesinin sadeleştirilerek günümüz Türkçe'sine... Read more

08-17-2009 21:33 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Mezopotamya'dan Anadolu'ya / Alevi Erenlerin İlk Savaşı (1240)

Mezopotamya'dan Anadolu'ya / Alevi Erenlerin İlk Savaşı (1240)

215 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9759025248; Boyut: 13,5x19,5cm; Baskı Tarihi: Nisan 2006 Özgün Dili: Türkçe

08-17-2009 21:33 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Tarihte Bir Aydın Tarikatı / Zeyniler

Tarihte Bir Aydın Tarikatı / Zeyniler

Zeynîlik üzerine yapılmış kitaplık çapta ilk çalışma. Kitabın konusunu teşkil eden Zeynîlik, XV. yüzyılda ortaya çıkışının ardından halkla birlikte aydınların da dikkatini çekmeyi başarmış bir tarikattır. Herat şehrinden Horasan, Anadolu, Rumeli, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan'a yayılan bu ekole Horasan'da Ali Şir Nevâî, Mısır'da İbnü'l-hümam, Abdülvahhab Şârânî, Kuşâşî, Kûrânî, Anadolu'da Molla Fenârî, Sinan Paşa, Molla Lütfi, Zenbilli Ali Efendi gibi pek çok üst düzey âlimlerin... Read more

08-17-2009 21:32 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Zikir ve Tevhid Eğitimi

Zikir ve Tevhid Eğitimi

XVIII. asırda Anadolu'da faaliyeti tespit edilebilen şeyhlerin sayısı yaklaşık olarak 807'dir. Bu şeyhlerin mensup olduğu ana tarikatlar ise, Halvetîlik, Nakşibendîlik, Mevlevîlik, Kâdirîlik, Celvetîlik, Bektaşîlik, Bayrâmîlik, Sâdîlik, Rifâîlik ve Bedevîliktir. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi içerisinde olmasına rağmen, bu asırda tekkelerin birer cazibe merkezi olmaya devam ettiği; bu tekkedeki şeyhlerin bütün kesimler tarafından sevildiği; özellikle kendisine kol nisbet edilen şeyhlerin,... Read more

08-17-2009 21:32 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Bir İslam Kurumu Olarak Hisbe

Bir İslam Kurumu Olarak Hisbe

el-Hisbe, Müslümanlar tarafından, toplumu düzenlemek ve davranışların olgunlaşmasını sağlamak için geliştirilmiş bir kurumdur. Hisbe, halkın kanun ve nizamını idare, pazarda doğru davranışı sağlama gayesiyle alıcı ve satıcıları gözetme ve halkı kötü uygulama ve aldatmacadan korumayı içerir. Amaç, halkın hayatını düzenleme, bu tür yüce ahlakın devamını sağlama ve toplumu kötü işçilik, hile, zorbalık, sömürü ve şarlatanlıktan korumaktır.

08-17-2009 20:50 - yazan emirahmedyasin son yazılan Mesajı göster
Tezekki / Manevi İlerlemenin Merhaleleri 2

Tezekki / Manevi İlerlemenin Merhaleleri 2

Nasihat kitaplarının izinden giden bu kitaplarda, rahat ve akıcı bir dile, Fars edebiyatının seçkin örnekleri eşlik ediyor. Kitap boyunca bir yandan yücelik ve kutsiyet duygularının , öte yandan da edebi bir şölenin içinden geçtiğinizi hissediyorsunuz. Kıssalar, meseller, şiirler, öğütler ve içtenlik... Her şey olması gerektiği gibi, Attar?ın ve Sadi?nin geleneğinde olduğu gibi.

08-17-2009 19:47 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Oryantalist Misyonerler ve Kur'an

Oryantalist Misyonerler ve Kur'an

Hint alt kıtasında Babürlüler Devleti hükümdarı Ekber Şâh zamanında Katolik Cizvitler ile başlayan misyonerlik faaliyeti İngilizler'in alt kıtadaki hakimiyetlerinin ardından Evancelist Protestanlarca devam ettirilmiştir. Misyonerlerin Hint toplumunu Hristiyanlaştırma çalışmaları siyasi ve sosyal dengeleri altüst etmekle kalmamış yüzyıllardan beri devam eden İslâm ilim geleneğinde kırılmalar meydana getirmiş, ilmî faaliyetlerin süregelen seyrinin yönünü değiştirmiştir. Nitekim bir dönem üç yüzü... Read more

08-17-2009 19:46 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Tahalli / Manevi İlerlemenin Merhaleleri 1

Tahalli / Manevi İlerlemenin Merhaleleri 1

Nasihat kitaplarının izinden giden bu kitaplarda, rahat ve akıcı bir dile, Fars edebiyatının seçkin örnekleri eşlik ediyor. Kitap boyunca bir yandan yücelik ve kutsiyet duygularının , öte yandan da edebi bir şölenin içinden geçtiğinizi hissediyorsunuz. Kıssalar, meseller, şiirler, öğütler ve içtenlik... Her şey olması gerektiği gibi, Attar'ın ve Sadi'nin geleneğinde olduğu gibi

08-17-2009 19:46 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Maneviyat Yolcularına Hediyeler

Maneviyat Yolcularına Hediyeler

Berika , Tarikat-ı Muhammediye Şerhi gibi ilim çevrelerinde hala çok tanınan eserlerin de müellifi olan Hadimi Efendi bu eserde, tevbe, zikir, dünyanın terki, Nakşbendi yolunun bazı özellikleri ve ıstılahları, nafile namazların açıklanması ve seyr-i sülukla ilgili merak edilen daha birçok konu eser boyunca işleniyor. Kitap ayrıca , bazı etkili dualar hakkında Hadimi'nin yorumlarını, rical-i gayb hakkındaki görüşlerini öğrenmek isteyenler için de ilgi çekici bir kaynak. Osmanlı Tasavvuf Metinlerinden Seçmeler... Read more

08-17-2009 19:45 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Niyaz-ı Misri Şerhleri

Niyaz-ı Misri Şerhleri

Bu çalışmada 17. asrın mümtaz şahsiyetlerinden Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin bâzı gazellerine çeşitli dönemlerde yapılan şerhlerin günümüz alfabesiyle okuyucuya ulaştırılması hedeflenmiştir. Mısrî hazretleri, kurmuş olduğu tarîkat şûbesi, kaleme aldığı eserleri ve özellikle dîvânındaki gazelleriyle asırlar boyu halkımız üzerinde te'sîr icrâ etmiş, yüzbinlerin gönlünde taht kurmuştur. İlahileri bestlenmiş; dîvânı, Hak âşıklarının meclislerini süslemiştir.

08-17-2009 19:45 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Gazali'nin İktisat Felsefesi

Gazali'nin İktisat Felsefesi

Ebu Hâmid Gazâlî, insanlık düşünce tarihinin anahtar şahsiyetlerinden biridir. O ansiklopedik diye nitelendirilen çok yönlü düşünür tipinin hem en başarılı hem de en verimli örnekleri arasında yer alır. Gazâlî'nin bu çok yönlü düşünce dünyasının çeşitli yanları, düşünce tarihinin değişik kolları tarafından "yeterince denemezse de" azımsanamayacak ölçüde araştırma konusu yapılmıştır. Fakat, onun iktisadî düşünce cephesine hemen hiç dokunulmamıştır, denilebilir.

08-17-2009 19:43 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Ehl-i Sünnet ve Şia'da Siyasi Düşünce Temelleri

Ehl-i Sünnet ve Şia'da Siyasi Düşünce Temelleri

İlk yılları hariç, İslam toplumunun neredeyse tüm tarihi Şiî-Sünnî ihtilafıyla şekillenmiştir. İslam'ın ilk asrındaki bazı olaylara dair yorum ve yaklaşım farkı üzerinde temellenen bu ihtilaf, onca asırdan beri aşılabilmiş değil. Yazar, bir Şiî perspektifi içinde, birbirimizi anlamaya dayalı bir çözüm platformu arıyor. Aradaki ihtilaflı noktaları görmezden gelmeye kalkışmadan, çözüm için öneriler üretiyor ve öncelikle, her iki grubun yekdiğerinin mantığını, yaklaşımının esasını... Read more

08-17-2009 10:00 - yazan emirahmedyasin son yazılan Mesajı göster
Alevilik Kızılbaşlık

Alevilik Kızılbaşlık

Bir kalksın ortalığın tozu dumanı Görürsün at mı eşek mi bindiğin. Şeyh Bedreddin Aleviliği anlamak ve tanımlamak Alevi tarihini doğru kavramaktan ve bugüne kadar yapılan yanlışlardan arındırılmasıyla mümkündür. Bu çalışmada Alevilik, üzerine yapılan klasik çalışmalardan çok uzak ve farklı bir tarzda ele alınarak Alevileri övmekten ve yermekten kaçınılmıştır. Bu çalışma yaşanan ve yaşayan Aleviliğin gerçeklerinin görülmesine olanak sağlayarak tartışılan kısır Alevilik... Read more

08-17-2009 01:18 - yazan 3rd eng son yazılan Mesajı göster
Dünya Mitolojisinden Örnekler / Esatir

Dünya Mitolojisinden Örnekler / Esatir

Esatir, dünya tarihinde iz bırakmış çeşitli medeniyetlerin mitolojilerinden örnekler aktaran bir "giriş" kitabı niteliğinde. Ülkemizde bu alanda yayınlanmış ilk kitaplardan olan Esatir, çok yönlü ve son derece çeşitli ilgilere sahip bir yazar olan Şemseddin Sami'nin uzun yıllar gözden kaçmış bir eseridir. Kuşkusuz ülkemizde bu eserden sonra İslâm dışı dinlerle, onların mitolojileriyle ilgili ve dinler tarihi hakkında pek çok eser kaleme alınmıştır. Bununla birlikte Esatir'den sonra yayınlanan... Read more

08-16-2009 13:26 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Bir Rüyanın İzinde

Bir Rüyanın İzinde

Tarihçilere göre matematik ve tıp alanında hicrî VI. yüzyılın en önde gelen kişilerinden biri olan Samuel b. Yahya birtakım tarih kitapları vasıtasıyla öğrendiği Hz. Muhammed'in hayatından oldukça etkilenir ve onun mesajını öğrenmek için büyük bir çaba sarfeder. Daha sonra Kur'an araştırmalarına yönelir ve neticede Müslüman olur. Fakat çevresinden ve özellikle babasından çekindiğinden dolayı Müslümanlığını izhar etmez. Ama daha sonra hayatının seyrini değiştirecek bir olay olur ve rüyasında... Read more

08-16-2009 13:26 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Dinler Arası Diyalog

Dinler Arası Diyalog

Geçmişten günümüze din, insanoğlunun sürekli ilgilendiği temel konulardan birisi olmuştur. Bu olgu günümüzde de çeşitli boyutlarda devam etmektedir. Hatta geçmişte birbirlerini düşman olarak kabul eden din mensupları bile, karşılıklı diyalog çerçevesi içerisinde bir araya gelerek ortak bireysel ve toplumsal problemlerin çözülmesine çalışmaktadırlar. Böyle bir süreçte Hıristiyanlıkla İslam?ın önemli bir rolünün olduğu söylenebilir. Eğer bu iki grup, mevcut potansiyeli insanlığın yararına... Read more

08-16-2009 13:24 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Hacıyağı ile Parfüm Arasında

Hacıyağı ile Parfüm Arasında

"Çok keskin bir parfüm kullanmıştı. Bu durumla ilgili ilk yorumum bana doğru göründü: Kıyafeti -resmi de olsa - dindarlığını, kokusu ise kadınlığını vurguluyor. Yürümeye devam ederken düşünüyordum. Yadırgadığım kesindi ama tam olarak neyi yadırgadığımı biliyor muydum? İkisini ayrı ayrı olağan ama bir arada tuhaf mı bulmuştum? Tesettürlü hanımın, insan ve kadın olarak beğenilme içgüdüsünü doğal karşılamam gerekmiyor muydu? Yoksa yadırgayışımın derinlerinde yatan sebep... Read more

08-16-2009 13:24 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi

Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi

... Din eğitimi çalışmalarında tek yanlı kararlar ve subjektif yargılar yerine toplum gerçeklerini gözönüne alan bütüncül yaklaşımlar gerekir. Bunun için de ülkemizde gerek bilimsel alanda, gerekse uygulama alanında neler yapılmakta olduğunun genel bir portresinin bilinmesine ihtiyaç vardır. İşte bu çalışma böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Çalışmamızda konuyla ilgilenenlerin önüne Türkiye'deki din eğitimi hakkında derli toplu bilgi koymak amaçlanmıştır. Belki bazı konularda çok fazla... Read more

08-16-2009 13:23 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Upanişadlar

Upanişadlar

Düşünce dünyamız iki asırdan beri dar ufuklara hapsedilmiştir. Yabancılaşma döneminden sonra Batı'ya yönelen okur yazarlarımız, geniş bir tercüme, adabte ve aktarma faaliyetine giriştiler. Cumhuriyetten sonra kurulan hükümetlerin maarif siyasetinin batılı bir kültür çizgisinde geliştiği söylenebilir. Oysa insanlık tarihi boyunca insanlığın ortaya koyduğu tek medeniyet Batı Medeniyeti olmadığı gibi, Düşünce tarihi de batı ile sınırlanamaz. Yayınevimiz "Çağdaş Türk Düşüncesi",... Read more

08-16-2009 13:23 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Çift Başlı Yılan

Çift Başlı Yılan

"Çift başlı yılan"lı asasını elinde tutan Fener Rum Patriği Bartholomeous, 7 Mayıs 2000 günü, Orta Anadolu'da bir eski kilisede düzenlediği ayinden sonra, "Türkiye'nin AB'ye üyeliği, Anadolu'da önceden var olmuş Hıristiyan toplumların yaşadığı bölgelerde, yeniden Hıristiyanların yaşamasına izin vermelidir. Eğer AB üyeliği bunu müsait kılarsa ve Hıristiyanlar yaşadıkları bölgelere tekrar yerleşirse, o zaman Patrikhane de o bölgelerde bulunan kiliselerin yeniden ayine... Read more

08-16-2009 13:21 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Felsefe Açısından 12 Eylül, Din Boşluğun Egemenliği

Felsefe Açısından 12 Eylül, Din Boşluğun Egemenliği

12 Eylül öncüleri gövdesel olarak çağdaş bir ortamda yaşayan kimselerdir, ancak gündeme getirip uygulamaya geçirdikleri bilgi içeriği gözönünde tutulursa düşünsel bakımdan ortaçağın başlagıcında oldukları görülür. .... 12 Eylül yönetimi, öğretim kurumlarında dini yasal bir öğrence olarak gündeme getirirken 'birey dinsiz olmaz' sözlerini söylemekten kendini alamamıştır. .... 12 Eylül'den sonra hızla yayılan tarikatçılık, gericilik çağdaş başlığı giymekten, şapkayı 'gavur işi' diye... Read more

08-16-2009 13:21 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Şeriat ve Kadın

Şeriat ve Kadın

...Çok yararlı, dolgun, içerikli; güncel değeri ayrıca vurgulanmalı... Kuşkusuz bilim çevrelerince yeterli ilgiyi görecektir.' İlhan Selçuk, Cumuhuriyet, 29 Ekim 1987 '...Dindar ve laik herkesin bu önemli eseri baştan sona okumasını salık vererim... İrtica ya da gericilik denen davranışın ne kadar 'çağdışı' olduğu bu kitaptan apaçık anlaşılıyor. Son yıllıların en güçlü birkaç araştırmasından biridir.' Talât Halman, Milliyet, 15 Şubat 1988 '...İlhan Arsel, din sorularını, din... Read more

08-16-2009 13:20 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Masonluk

Masonluk

Masonluk, eskiden Farmosonluk adıyla da anılan, kuruluş tarihi çok eski zamanların karanlıkları içinde kaybolan uluslararası bir dernek ya da tarikattir. Dini bağnazlığın ağır bastığı çağlarda, gizlice, çoğu kez de yasadışı bir örgüt halinde çalışmış olduğu için, hakkında türlü söylentiler dolaşan bu toplumsal akım hakkında ülkemizde ne yazık ki pek az şey bilinir. Bu konuda yazılanlar, çoğu kez gelişigüzel ağır suçlamalar sınırını aşmamış ve gerçeklerden çok uzak kalmıştır.... Read more

08-16-2009 13:20 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi

Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi

Etem Xemgin, 1947 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı köyünde doğdu. İlkokulu köyde, ortaokulu ise Antep'te okuduktan sonra, köydeki kan davalarından dolayı 1964'de ailesi ile birlikte göç edip İstanbul'a yerleşti. Lise ve Hukuk Fakültesini İstanbul'da bitirdi. İstanbul'da bir süre avukatlık yaptıktan sonra, zamanın siyasi gelişmeleri sürecinde Türkiye'de kalmanın sakıncalarını farkedince, 1980'de Avrupa'ya gitmek zorunda kaldı. Halen Avrupa'da olup üç çocuk babasıdır. Yazarın... Read more

08-16-2009 13:19 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Anadolu Evliyaları

Anadolu Evliyaları

Bu yazı dizisi bütün bu seçilmişlerden seçilmiş birkaç çizgiden ibarettir. Yazarken ne tarihi bir ıra, ne manevi bir mertebe gözettik. Bize, hamurları aynı mayadan tutulmuş olan bu uluların hepsi hoş, hepsi çekici geldi. Anadolu evliyalarını anlatırken, bütün Türkiye topraklarını düşündüğümüzü söylemeye ayrıca gerek görmüyoruz. Nezihe Araz

08-16-2009 13:17 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Demirciler ve Simyacılar

Demirciler ve Simyacılar

Eliade bu kitabında madencilik, demircilik ve metal işçiliği gibi mesleklere özgü bazı mitleri, ayin ve simgeyi dinler tarihi açısından ele alıyor. Yazarın amacı, bilim tarihini inceleyen uzmanlarınkinden tümüyle farklı. Eliade burada arkaik toplumların madde karşısındaki tutumunu inceliyor; insanoğlunun cevherlerin varoluş biçimini değiştirebilme gücüne sahip olduğunu anlayınca yaşadığı tinsel maceraların izini sürmeye çalışıyor. Yazar, maden cevherlerinin tıpkı embriyonlar gibi Toprak... Read more

08-16-2009 13:12 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Toplumsal Boyutlarıyla Alevilik

Toplumsal Boyutlarıyla Alevilik

Alevi inançları, Orta Asya'dan Anadolu'ya değin uzanan geniş alanda, birçok din ve kültürün izlerini taşır. Bunların hangi kökenden geldikleri tam kestirilemez. Ancak, yaklaşık olarak kimi koşutluklardan söz edilebilir. Biz, burada ayrıntılara girmeden, Alevi inançları ile kimi dinlerdeki koşut öğeleri vereceğiz. Türkler, İslam'a girmeden önce çeşitli dinleri seçmişlerdir. Dünyada en çok inanç değiştirmiş uluslardan biri sayılırlar. İslam'ı seçtiklerinde, eski inançlarından yeni dinle... Read more

08-16-2009 13:12 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Ölü Deniz Parşömenleri Kumran Yazıtları

Ölü Deniz Parşömenleri Kumran Yazıtları

"O, yaralıyı iyileştirecek, ölüyü diriltecek ve yoksula iyi haberler getirecek" 1947 ve 1956 yılları arasında Yahuda Çölü'nde keşfedilen Ölü Deniz Parşömenleri, bütün zamanların en büyük arkeolojik buluşlarından biriydi. Bu sıra dışı elyazmaları, İsa'dan önce ve İsa'nın döneminde yaşamış bir Yahudi tarikatı olan Esseniler tarafından Kumran mağaralarına gizlenmişti. İbranice, Aramca ve Grekçe yazılı parşömenler; İbranice Kutsal Kitap, erken Musevilik ve Hıristiyanlığın kökenleri... Read more

08-16-2009 13:12 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Cambridge Resimli İslam Ülkeleri Tarihi

Cambridge Resimli İslam Ülkeleri Tarihi

İslam dünyası 8. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar hem coğrafi yayılımı hem de yaratıcılığı açısından başat bir konum sergiliyordu. 7. yüzyıldaki Arap fetihleri, Haçlı Seferleri ve Osmanlı Türklerinin Avrupa'ya yaptıkları akınlar, Batı dünyasının islam'ı bir çatışma ve savaş odağı olarak algılamasına neden oldu. Aslında İslam Batı için aynı zamanda bir aydınlanma kaynağıydı. Müslüman İspanya'nın bir parçası olan Toledo, ortaçağda Yunan felsefe ve biliminin, Arap ve İbrani katkılarıyla... Read more

08-16-2009 13:10 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Da Vinci Şifresi Kurmacası

Da Vinci Şifresi Kurmacası

Bu kitap, gerçek olduğu iddia edilen fakat tamamen kurgusal olan 'Da Vinci Şifresi' kitabında değinilen ve nasıl bir niyetle yapıldığı bilinmeyen bazı hataların din bilimsel ve mantıksal bir düzeltmesi niteliğindedir. Yazar, zihinlere yanlış biçimde yerleşebilecek son derece hayati hataları din bilimsel verilere dayandırarak analiz etmektedir. Kitabı okurken 'Hakikaten!' gibi ünlem cümlelerini sarf etmekten kendinizi alamayacaksınız.

08-16-2009 13:10 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Kitap tanitimlari Tools