Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan (Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan Kimdir? - Hakkında - Hayatı)   Konuyu açan: biyografist   İlk Mesaj: 01-12-2017 (04:22)   Son Mesaj: 01-12-2017 (04:22)    Cevap: 0    Gösterim: 270  

  01-12-2017

  Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan (Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan Kimdir? - Hakkında - Hayatı)

  Alt Kategori: Egitim


  1953 yılında Malatya'da doğdu. İlköğrenimden sonra, orta öğrenimini Malatya
  Atatürk Lisesi'nde 1974-1975 öğretim yılında tamamladı. 1975-1976 öğretim yılında
  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde başladığı yüksek
  öğrenimini, Yakınçağ Tarihi esas sertifikası ile, Doğu Dillerinden Arap -Fars dilleri
  ve edebiyatları, Felsefe Bölümü'nde Türk – İslam Düşüncesi Tarihi sertifikalarını da
  alarak 1980 yılında ikmal etti.

  1979 Ekimi'nde Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde memur olarak çalışmaya başladı.
  1984–1985 akademik yılında Ankara'da Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim
  Merkezi'ne devam ederek İngilizce ‘den iyi derece ile sertifika aldı.

  1987'de "Türk Arşivleri'nin Dünya Arşivleri Arasındaki Yeri ve Önemi" adlı tez ile
  Başbakanlık Uzmanı unvanını aldı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde uzman ve
  yönetici sıfatıyla 13 yıl çalıştı.

  Arşivdeki memuriyeti ile beraber, Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim
  Dalı'nda Prof. Dr. Nejat Göyünç'ün yönetiminde başladığı doktora çalışmalarını,
  merhum hocanın İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmasıyla, Prof. Dr. Bekir
  Kütükoğlu'nun nezdinde Câbî Tarihi'nin ilmî edisyonu ile sürdürdü. Hocanın 28
  Haziran 1990 tarihinde vefatıyla yarım kalan çalışmasını Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin
  maiyetinde tamamlayarak 30 Temmuz 1992 tarihinde doktor unvanını aldı.

  22 Temmuz 1992 tarihinde Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
  Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak intisap etti. 14 Aralık 1995 tarihine
  kadar Arş. Gör. Dr. , 14 Aralık 1995 tarihinden beri Yrd. Doç. Dr. unvanıyla anılan
  anabilim dalında görev yapmakta olup, 20 Mayıs 2002 tarihinde Doçent unvanını
  aldı.

  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütmek üzere 7 Ekim 2012 tarihinde atanan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan 15 Ekim 2012 tarihi itibariyle görevine başladı.

  Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Profesör olarak görev yapan Beyhan, Osmanlıca, Yakınçağ Osmanlı Tarihi Metinleri ve Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları üzerine dersler vermektedir.

  Kitapları
  * Beyhan, Mehmet Ali, Şirvanlı Fatih Efendi- Gülzâr-ı Fütûhât (Bir Görgü
  Tanığının Kalemiyle Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı), Kitabevi, İstanbul, 2001.
  * Beyhan, Mehmet Ali, Câbi Ömer Efendi, Câbi Tarihi(Tarih-i Sultan Selim-i
  Sâlis ve Mahmud-ı Sâni),Tahlil ve Tenkitli Metin, I-II, Ankara, 2003.

  Makaleleri
  * Beyhan, Mehmet Ali, "Bir II. Abdülhamit Devri Aydınının Profili: Lastik Said
  Bey", Osmanlı Araştırmaları-The Journal of Ottoman Studies-, XIII,
  İstanbul,1993, s.167-205.
  * Beyhan, Mehmet Ali, "Şânîzâde Tarihi'nin Kaynaklarından Câbi Tarihi",
  Osmanlı Araştırmaları- The Journal of Ottoman Studies- XV, İstanbul, 1995,
  s.239-283.
  * Beyhan, Mehmet Ali, "Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılışına Dair Bir Risâle: Gülzâr-ı
  Fütûhât", Ata Dergisi, VII, Konya, 1997, s.237-250. Beyhan, Mehmet Ali, Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi Institution in
  Mamluk Egypt, the Khanqah: Memluk Mısrı'nda Bir Sûfî Müessesesinin
  İnkişâfı: Hân-kāh, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988, 191 s., 8 resim, 6 plan,
  Türkiyat Mecmuası, XX, İstanbul, 1997, s.479-484.
  * Beyhan, Mehmet Ali, Doris Behrens-Abouseif, Egypt's Adjustment to Ottoman
  Rule Institutions, Waqf and Architecture in Cairo (16th and 17th Centuries):
  Mısır'ın Osmanlı İdaresine Geçişi, 16 ve 17. Yüzyıllarda Kahire'de Kurumlar,
  Vakıf ve Mimari, E. J. Brill, Leiden, 1994, XIII, 311 s., 57 resim, 1 harita,
  Osmanlı Araştırmaları- The Journal of Ottoman Studies- XVIII, İstanbul, 1998,
  s.262-267.
  * Beyhan, Mehmet Ali, "Giritli Ahmet Muhtar Efendi ve Bilinmeyen Bir Eseri:
  Vedânâme", Osmanlı Araştırmaları- The Journal of Ottoman Studies- XVIII,
  İstanbul, 1998, s.217-224.
  * Beyhan, Mehmet Ali, "Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı Üzerine Bazı DüşüncelerVak‛a-yı Hayriyye-", Osmanlı, c.7, , Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s.
  258-272
  * Beyhan, Mehmet Ali, "II. Abdülhamit Döneminde Hafiyye Teşkilâtı ve
  Jurnaller", Türkler,c.12,Ankara, 2002, s.939-950
  * Beyhan, Mehmet Ali, “Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II.
  Mahmud Dönemi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, I/2, İstanbul,
  2003, s.57-99
  Eklentileriniz
  Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan (Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan Kimdir? - Hakkında - Hayatı) Yorumları