Post New Kuran
Kurani Kerim
Kurani Kerim settings  
Kuran in Category : Kurani Kerim mealleri Category Tools Search this Category
Naziat Suresi 79
Naziat Suresi 79

79-en-NÂZİ'ÂT Nebe' sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 46 (kırkaltı) âyettir. Adını, "söküp çıkaranlar" manasına gelen "nâziât" kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir. Cenab-ı Allah, sûrenin başında, kendilerini, ilk beş âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. ... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:06 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Abese Suresi 80
Abese Suresi 80

80-ABESE Mekke'de inmiştir, 42 (kırkiki) âyettir. Adını, "yüzünü ekşitti, buruşturdu" anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Bu sûrenin iniş sebebiyle ilgili olarak şöyle bir hadise nakledilmiştir: Efendimiz; Velîd, Ümeyye b. Halef, Utbe b. Rabîa gibi Kureyş'in ileri gelenlerine İslâm'ı anlattığı bir sırada âmâ olan Abdullah b. Ümmü Mektum gelir ve "Yâ Resûlallah! Allah'ın... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:05 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tekvir Suresi 81
Tekvir Suresi 81

81-et-TEKVÎR Mekke'de inmiştir, 29 (yirmidokuz) âyettir. Sûrenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. Sûrenin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikî taklit edilemez bir âhenk vardır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Güneş katlanıp dürüldüğünde, ... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:04 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
infitar Suresi 82
infitar Suresi 82

82-el-İNFİTÂR Nâziât sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 19 (ondokuz) âyettir. Manası "yarılmaktır"tır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır. Konusu ahiret âlemidir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Gökyüzü yarıldığı zaman, 2. Yıldızlar döküldüğü zaman,
Last Activity
01-17-2009 21:04 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Mutaffifun Suresi 83
Mutaffifun Suresi 83

83-el-MUTAFFİFÎN Mekke'de inmiştir, 36 (otuzaltı) âyettir. Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır. Rahmân veRahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! 2. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,
Last Activity
01-17-2009 21:03 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Insikak Suresi 84
Insikak Suresi 84

84-el-İNŞİKAK İnfitâr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 25 (yirmibeş) âyettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Gök yarıldığı, 2. Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,
Last Activity
01-17-2009 21:02 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Büruc Suresi 85
Büruc Suresi 85

85-el-BÜRÛC Şems sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. "Bürûc", burc kelimesinin çoğuludur. Sûrede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiş bir olaya temas edilir: Yahudi Zûnuvas ve adamları, yahudiliği kabul etmeyen... Read more
Last Activity
01-17-2009 20:04 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tarik Suresi 86
Tarik Suresi 86

86-et-TÂRIK Beled sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 17 (onyedi) âyettir. Adını, 1. âyette geçen "târık" kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Sûrede geçen târık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır. Mecâzî olarak da ünlü kişiye denir. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri... Read more
Last Activity
01-17-2009 20:03 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Ala Suresi 87
Ala Suresi 87

87-el-A'LÂ Allah'ın "Yüce" anlamındaki adıyla başladığı için "el-A'lâ" denilen bu sûre 19 (ondokuz) âyet olup, Mekke'de inen ilk sûrelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Yüce Rabbinin adını, 2. ... Read more
Last Activity
01-17-2009 20:03 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Gasiye Suresi 88
Gasiye Suresi 88

88-el-ĞÂŞİYE Adını, ilk âyette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen "ğâşiye" kelimesinden alır. İlk gelen sûrelerden olup, Zâriyât sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu sûrede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller... Read more
Last Activity
01-17-2009 20:02 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Fecr Suresi 89
Fecr Suresi 89

89-el-FECR Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır. Rahmân ve ... Read more
Last Activity
01-17-2009 20:01 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Beled Suresi 90
Beled Suresi 90

90-el-BELED Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır. Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da... Read more
Last Activity
01-17-2009 20:01 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Sems Suresi 91
Sems Suresi 91

91-eş-ŞEMS Kadir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 (onbeş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır. Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır. Rahmân ve Rahîm (olan)... Read more
Last Activity
01-17-2009 20:00 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Leyl Suresi 92
Leyl Suresi 92

92-el-LEYL Geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmiştir. Mekke'de inmiştir, 21 (yirmibir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. (Karanlığı ile... Read more
Last Activity
01-17-2009 20:00 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Duha Suresi 93
Duha Suresi 93

93-ed-DUHÂ Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Andolsun kuşluk vaktine 2. ... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:59 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Insirah Suresi 94
Insirah Suresi 94

94-el-İNŞİRÂH "İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir. ... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:58 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tin Suresi 95
Tin Suresi 95

95-et-TÎN "Tîn", dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. İncire, zeytine, 2. Sina dağına , 3. Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, 4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 5 .Sonra da çevirdik aşağıların... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:58 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Alak Suresi 96
Alak Suresi 96

96-el-ALAK Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi,... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:57 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kadr Suresi 97
Kadr Suresi 97

97-el-KADR Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:57 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Beyyine Suresi 98
Beyyine Suresi 98

98-el-BEYYİNE Açık delil manasına gelen ve birinci âyette geçen " beyyine " kelimesi sûreye ad olmuştur. Talâk sûresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 ( sekiz ) âyettir. Bu sûrede kâfirlerden ve müşriklerden söz edilmiş, onların bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir. Rahmân ve ... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:56 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Zilzal Suresi 99
Zilzal Suresi 99

99-ez-ZİLZÂL Deprem demek olan "zilzâl", sûrenin ilk âyetinde geçer. Nisâ sûresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin -iyi ya da kötü- ettiğini bulacağından bahseder. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Yerküre kendine has... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:56 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Adiyat Suresi 100
Adiyat Suresi 100

100-el-ÂDİYÂT Âdiyât, koşan atlar demektir. Asr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Harıl harıl koşanlara, 2. (Nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, 3. ... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:55 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Karia Suresi 101
Karia Suresi 101

101-el-KÂRİA Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir. Kureyş sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz edilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kapı çalan! 2. Nedir o kapı çalan? 3. O kapı çalanın... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:55 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tekasür Suresi 102
Tekasür Suresi 102

102-et-TEKÂSÜR Tekâsür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüş... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:54 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Asr Suresi 103
Asr Suresi 103

103-el-ASR Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "Asr"a yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır. İnşirâh sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 3 (üç) âyettir. Sûrede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. ... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:53 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Hümeze Suresi 104
Hümeze Suresi 104

104-el-HÜMEZE Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 9 (dokuz) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! 2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur. ... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:53 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Fil suresi 105
Fil suresi 105

105-el-FÎL Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3. Onların üstüne... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:52 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kureys Suresi 106
Kureys Suresi 106

106-KUREYŞ Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, 2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için , 3. Onlar, şu evin Rabbine... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:52 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Maun Suresi 107
Maun Suresi 107

107-el-MÂÛN Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke'de inmiştir, 7 (yedi) âyettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Dini yalanlayanı gördün mü? 2. İşte... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:50 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kevser Suresi 108
Kevser Suresi 108

108-el-KEVSER Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke'de inen bu sûre 3 (üç) âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına "ebter" dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. (Resûlum!)... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:37 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kafirun suresi 109
Kafirun suresi 109

109-KAFİRUN Kafirlerden bahseder. Mekke devrinde nazil olmuştur. 6 ayettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey Muhammed! De ki: "Ey kafirler! 2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam." 3. "Benim taptıgıma da sizler tapmazsınız."
Last Activity
01-17-2009 19:37 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Nasr Suresi 110
Nasr Suresi 110

110-en-NASR Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre, Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine'de inen) sûrelerdendir. 3 (üç) âyettir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer'den gelen rivayete... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:30 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tebbet Suresi 111
Tebbet Suresi 111

111-TEBBET Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sûre, "Mesed sûresi" diye de anılır. Fâtiha sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir. (Bir rivayete göre Şuarâ sûresinin 124. âyeti... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:29 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
ihlas suresi 112
ihlas suresi 112

112-el-İHLÂS İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki: O, Allah birdir. 2. Allah sameddir. 3. O, doğurmamış... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:29 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Felak Suresi 113
Felak Suresi 113

113 - el-FELAK Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamında "muavvizeteyn" denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:28 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Nas Suresi 114
Nas Suresi 114

114-en-NÂS Nâs, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6 (altı) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), 3. İnsanların İlâhına. 4. O sinsi vesvesenin şerrinden, 5. O ki insanların göğüslerine... Read more
Last Activity
01-17-2009 19:27 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Fatiha Suresi 1
Fatiha Suresi 1

1 - FÂTİHA SÛRESİ Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla 1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla 2. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır. 3. O rahmândır, rahîmdir.
Last Activity
01-16-2009 01:57 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Bakara Suresi 2
Bakara Suresi 2

2 - BAKARA SÛRESİ (Sayfa 1) Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla 1. Elif, Lâm, Mîm. 2. İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere! 3. O müttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.
Last Activity
01-16-2009 01:56 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Ali Imran Suresi
Ali Imran Suresi

3 - ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ (Sayfa 1) Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla 1. Elif, Lâm, Mîm. 2. Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O'dur, kayyûm O'dur. 3. Sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren O'dur. Bundan önce de, insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncîl'i indirmişti.
Last Activity
01-16-2009 01:55 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Nisa Suresi 4
Nisa Suresi 4

4 - NİSÂ SÛRESİ (Sayfa 1) Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla 1. Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp Kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah... Read more
Last Activity
01-16-2009 01:54 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
 Post New Kuran

Gösteriliş ayarları
Showing Kuran 81 to 120 of 230
Sıralama şekli Sıralama şekli
Yaş
Category Tools Search this Category
Search this Category :

Gelişmiş arama yap

Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar En az 15 kez Cevaplanan , yada 150  kez Okunan. Hot Kuran with new posts
Yeni Mesaj yok Yeni Mesaj yok En az 15 kez Cevaplanan , yada 150  kez Okunan. Hot Kuran with no new posts
Closed Kuran Konu Kapatılmıştır  
 
Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı