Post New Kuran
Kurani Kerim
Kurani Kerim settings  
Kuran in Category : Kurani Kerim mealleri Category Tools Search this Category
Zümer Suresi 39
Zümer Suresi 39

39-ez-ZÜMER Mekke'de nâzil olmuştur. 75 (yetmişbeş) âyettir. Yalnız 53 - 55. âyetler Medine'de inmiştir. Adını, 71 ve 73. âyetlerde geçen mümin ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen "zümer" kelimesinden almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. 2. (Resûlüm!)... Read more
Last Activity
02-01-2009 18:28 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Mümin Suresi 40
Mümin Suresi 40

40-el-MÜ'MİN Aynı zamanda Gâfir adını da taşıyan bu sûre, 85 (seksenbeş) âyettir. 56 ve 57. âyetleri Medine'de inmiştir. Adını, Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 - 45. âyetlerden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Hâ. Mîm. 2. Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir.
Last Activity
02-01-2009 18:28 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Fussilet Suresi 41
Fussilet Suresi 41

41-FUSSILET Adını, 3. âyette geçen "fussılet" kelimesinden almıştır. Secde, Hâ, Mîm ve Mesâbih adları ile de anılan bu sûre, Mekke'de inmiştir. 54 (ellidört) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Hâ. Mîm. 2. (Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.
Last Activity
02-01-2009 18:27 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Şura Suresi 42
Şura Suresi 42

42-eş-ŞÛRÂ Mekke'de nâzil olan bu sûre 53 (elliüç) âyettir. Yalnız 23 - 26. âyetleri Medine'de inmiştir. Adını 38. âyette geçen ve müslümanların, işlerini aralarında danışma ile yapmalarının gereğini bildiren Şurâ kelimesinden almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Hâ. Mîm. 2. Ayn. Sîn. Kaf.
Last Activity
02-01-2009 18:26 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Zuhruf Suresi 43
Zuhruf Suresi 43

43-ez-ZUHRUF Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. Sûrede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatıldığı için sûre bu adla anılmıştır. Mekke'de inmiştir ve 89 (seksendokuz) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Hâ. Mîm. 2. Apaçık Kitab'a andolsun ki ,
Last Activity
02-01-2009 18:25 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Duhan Suresi 44
Duhan Suresi 44

44-ed-DUHÂN Mekke'de inen bu sûre 59 (ellidokuz) âyettir. Adını, onuncu âyette geçen ve duman manasına gelen "duhan" kelimesinden almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Hâ. Mîm. 2. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki,
Last Activity
02-01-2009 18:25 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Casiye Suresi 45
Casiye Suresi 45

45-el-CÂSİYE Mekke'de inmiştir. 37 (otuzyedi) âyettir. Adını, 28. âyette geçen ve kıyamette diz üstü çökenleri anlatan "câsiye"den almıştır. Bu sûreye şerîat ve dehr sûresi de denilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Hâ. Mîm. 2. Kitap, azîz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
Last Activity
02-01-2009 18:24 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Ahkaf Suresi 46
Ahkaf Suresi 46

46-el-AHKAF Âd kavminin yaşadığı bölgede rüzgârlar, "ahkaf" denen kum tepeleri meydana getiriyordu. İçinde bu kavmin yaşadığı bölge ve kum yığınlarından söz edildiğinden sûre Ahkaf adını almıştır; Mekke'de inmiştir; 35 (otuzbeş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ha. Mîm. 2. Bu Kitap aziz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
Last Activity
02-01-2009 18:23 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Muhammed Suresi 47
Muhammed Suresi 47

47-MUHAMMED Adını Peygamberimizin isminden alan bu sûreye aynı zamanda Kıtâl sûresi de denmiştir. Medine'de inmiştir, 38 (otuzsekiz) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır. 2. İman edip yararlı işler yapanların, Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e... Read more
Last Activity
02-01-2009 18:22 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Fetih Suresi 48
Fetih Suresi 48

48-el-FETİH İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen sûrelerden sayılmıştır; 29 (yirmidokuz) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. ... Read more
Last Activity
02-01-2009 18:22 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Hucurat Suresi 49
Hucurat Suresi 49

49-el-HUCURÂT Bu sûrede müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber'e ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları öğretilmektedir. Medine'de inmiştir. 18 (onsekiz) âyettir. Adını, dördüncü âyetteki "odalar" anlamına gelen "hucurât" kelimesinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resûlünün önüne geçmeyin.... Read more
Last Activity
02-01-2009 18:21 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kaf Suresi 50
Kaf Suresi 50

50-KAF Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun. 2. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kâfirler şöyle dediler: "Bu şaşılacak bir şeydir."
Last Activity
02-01-2009 18:20 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Zariyat Suresi 51
Zariyat Suresi 51

51-ez-ZÂRİYÂT Mekke'de inmiştir. 60(altmış) âyettir. İlk âyette geçen ve "rüzgârlar" anlamına gelen "zâriyât" kelimesi, sûrenin adı olmuştur. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Tozdurup savuranlara, 2. Yükünü yüklenenlere,
Last Activity
01-27-2009 22:37 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tur Suresi 52
Tur Suresi 52

52-et-TÛR Mekke'de inmiştir. 49 (kırkdokuz) âyettir. Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Tûr'a, andolsun ki, 2. Satır satır yazılmış Kitab'a,
Last Activity
01-27-2009 22:36 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Necm Suresi 53
Necm Suresi 53

53-en-NECM Mekke'de inmiştir. 62(altmışiki) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Battığı zaman yıldıza andolsun ki; 2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı.
Last Activity
01-27-2009 22:35 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kamer Suresi 54
Kamer Suresi 54

54-el-KAMER Ayın yarılması mucizesi bu sûrede anlatılır. Onun için bu adı almıştır. Mekke'de inmiştir, 55 (ellibeş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. 2. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler.
Last Activity
01-27-2009 22:35 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Rahman Suresi 55
Rahman Suresi 55

55-er-RAHMÂN Mekke'de inmiştir. 78 (yetmişsekiz) âyettir. İlk kelime olan "er-rahmân" sûreye ad olmuştur. Bu sûrede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?" anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir. Mekke'de inmiştir: 96 (doksanaltı) âyettir. Adını ilk âyetinde geçen ve... Read more
Last Activity
01-27-2009 22:34 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Vakia Suresi 56
Vakia Suresi 56

56-el-VÂKIA Arapça'da demir anlamına gelen "hadid" kelimesiyle isimlenen ve demirin önemine işaret ettiği için bu adı alan sûre Medine'de inmiştir. 96(doksanaltı) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet koptuğu zaman, 2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;
Last Activity
01-27-2009 22:33 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Hadid Suresi 57
Hadid Suresi 57

57-el-HADÎD Medine'de inmiştir;29 (yirmidokuz) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "tecâdilü" kelimesinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. 2. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür. O, her şeye gücü yetendir.
Last Activity
01-27-2009 22:32 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Mücadele Suresi 58
Mücadele Suresi 58

58-el-MÜCÂDELE Medine'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "tecâdilü" kelimesinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. 2. İçinizden zıhâr yapanların... Read more
Last Activity
01-27-2009 22:31 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Hasr Suresi 59
Hasr Suresi 59

59-el-HAŞR Medine'de inmiştir. 2 - 7. âyetlerinde yahudi kabilelerinden Nadîroğullarının sürülmeleri hakkında bilgi verdiği için bu adı almıştır. 24 (yirmidört) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir. 2. Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk... Read more
Last Activity
01-27-2009 22:30 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Mümtehine Suresi 60
Mümtehine Suresi 60

60-el-MÜMTEHINE Adını, 10. âyette geçen "imtehınû" kelimesinden alan bu sûde Medine'de inmiştir; 13 âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar,... Read more
Last Activity
01-27-2009 22:29 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Saff Suresi 61
Saff Suresi 61

61-es-SAFF Adını, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını bildiren 4. âyetinden almıştır; Medine'de inmiştir; 14 (ondört) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. 2. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Last Activity
01-27-2009 22:28 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Cuma Suresi 62
Cuma Suresi 62

62-el-CUM'A Adını, 9. âyetinde geçen "cum'a" kelimesinden alır.Medine'de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder. 2. Çünkü ümmîlere... Read more
Last Activity
01-27-2009 22:27 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Münafikun Suresi 63
Münafikun Suresi 63

63-el-MÜNÂFİKÛN Medine'de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Münafıklar sana geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Peygamberisin, derler. Allah da bilir ki sen elbette, O'nun Peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. ... Read more
Last Activity
01-27-2009 22:27 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tegabun Suresi 64
Tegabun Suresi 64

64-et-TEĞÂBÜN Medine'de inmiştir; 18 (onsekiz) âyettir. Adını, dokuzuncu âyette geçen ve aldanma, kâr-zarar manasına gelen "teğâbün" kelimesinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. 2. Sizi yaratan O'dur. Böyle iken kiminiz kâfir,... Read more
Last Activity
01-27-2009 22:26 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Talak Suresi 65
Talak Suresi 65

65-et-TALÂK "Talâk", boşama anlamına gelir. Sûre boşama konusunu ihtiva ettiği için bu ismi almıştır; Medine'de inmiştir. 12 (oniki) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana,... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:15 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tahrim Suresi 66
Tahrim Suresi 66

66-et-TAHRÎM Hicretten sonra nazil olmuştur.12 ayettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 2. Allah, (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O,... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:15 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Mülk Suresi 67
Mülk Suresi 67

67-el-MÜLK Mekke'de nâzil olmuştur; 30 (otuz) âyettir. Adını, birinci âyetinde geçen "el-mülk" kelimesinden almıştır. Ayrıca Tebâreke, Münciye, Mücâdele, Mâni'a, Vâkiye adları ile de anılır. Bu sûreyi her gece okuyanın, pek büyük sevaba nâil olacağına ve sûrenin faziletlerine dair hadisler vardır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Mutlak hükümranlık... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:14 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kalem Suresi 68
Kalem Suresi 68

68-el-KALEM Mekke'de nâzil olmuştur, 52 (elliiki) âyettir. "Nûn" sûresi diye de anılır. Adını ilk âyetindeki "kalem" kelimesinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki, 2. Sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.
Last Activity
01-17-2009 21:13 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Hakka Suresi 69
Hakka Suresi 69

69-el-HÂKKA Mekke'de nâzil olan bu sûre, 52 (elliiki) âyettir. Adını, ilk âyetindeki "el-hâkka" kelimesinden almıştır. "Hâkka"ya değişik manalar verilmiştir. "Hak" kökünden geldiği için, hepsinde hak ve hakikat manası vardır. Daha çok "kıyamet" manası verilmektedir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Gerçekleşecek olan; ... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:13 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Mearic Suresi 70
Mearic Suresi 70

70-el-MEÂRİC Mekke'de nâzil olan bu sûre, 44 (kırkdört) âyettir. Adını, üçüncü âyetindeki "el-meâric" kelimesinden almıştır. Meâric, "ma'rec"in çoğulu olup "yükselme dereceleri" demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Bir soran inecek azabı sordu: 2.İnkârcılar için;ki onu savacak yoktur,
Last Activity
01-17-2009 21:12 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Nuh Suresi 71
Nuh Suresi 71

71-NÛH Mekke'de nâzil olmuştur; 28 (yirmisekiz) âyettir. Hz. Nuh'un ilâhî elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sûre bu ismi almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. 2."Ey kavmim dedi,ben sizin için açık bir uyarıcıyım"
Last Activity
01-17-2009 21:11 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Cinn Suresi 72
Cinn Suresi 72

72-el-CİNN Mekke'de nâzil olmuştur: 28 (yirmisekiz) âyettir. Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından, sûre bu ismi almıştır. Hz. Peygamber, amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice'yi kaybettikten sonra Tâif'e gitmiş, orada çirkin davranışlarla karşılaşmıştı. Bu sıralarda Kureyş müşrikleri de müslümanlara karşı düşmanlıklarını iyice arttırmış bulunuyorlardı. işte... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:11 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Müzemmil Suresi 73
Müzemmil Suresi 73

73-el-MÜZZEMMİL Mekke'de nâzil olmuştur; 10, 11 ve 20. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu rivayet edilmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Sûre, adını, ilk âyetindeki "el-müzzemmil" kelimesinden almıştır. "Müzemmil" örtünüp bürünen demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)! 2. Birazı hariç, geceleri kalk namaz... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:10 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Müddesir Suresi 74
Müddesir Suresi 74

74-el-MÜDDESSİR Mekke'de nâzil olmuştur; 56 (ellialtı) âyettir. Sûre, adını ilk âyetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıştır. "Müddessir", örtüsüne bürünen, sarınan demektir. Hz. Peygamber'e hitap eden ilk âyet, Müzzemmil sûresinden önce nâzil olmuştur. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! 2. Kalk, ve... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:10 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kiyame Suresi 75
Kiyame Suresi 75

75-el-KIYÂME Mekke'de nâzil olan bu sûre, 40 (kırk) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "el-kıyâme" kelimesinden almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet gününe yemin ederim. 2. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).
Last Activity
01-17-2009 21:09 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
İnsan Suresi 76
İnsan Suresi 76

76-el-İNSÂN Mekke'de veya Medine'de nâzil olduğuna dair rivayetler vardır; 31 (otuzbir) âyettir. Adını ilk âyetinde geçen "el-insân" kelimesinden almıştır. "Hel etâke", "ed-Dehr", "el-Ebrâr" ve "el-Emşâc" isimleri ile de anılır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:08 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Mürselat Suresi 77
Mürselat Suresi 77

77-el-MÜRSELÂT Mekke'de inmiştir. 50 (elli) âyettir. "Gönderilenler" anlamına gelen "el-mürselât" kelimesi ile başladığı için sûre bu adı almıştır. Müfessirler, "gönderilenler"den maksadın, âlemin idaresi ile görevli bir kısım melekler veya rüzgârlar, yahut peygamberler, yahut da Kur'an âyetleri olabileceğini belirtmişlerdir. Rahmân ve Rahîm (olan)... Read more
Last Activity
01-17-2009 21:07 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Nebe Suresi 78
Nebe Suresi 78

78-en-NEBE Meâric'den sonra inmiştir; ilk Mekkî sûrelerden olup 40 (kırk) âyettir. "Nebe' " haber demektir. Kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Birbirlerine neyi soruyorlar? 2. O büyük haberden mi?
Last Activity
01-17-2009 21:07 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
 Post New Kuran

Gösteriliş ayarları
Showing Kuran 41 to 80 of 230
Sıralama şekli Sıralama şekli
Yaş
Category Tools Search this Category
Search this Category :

Gelişmiş arama yap

Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar En az 15 kez Cevaplanan , yada 150  kez Okunan. Hot Kuran with new posts
Yeni Mesaj yok Yeni Mesaj yok En az 15 kez Cevaplanan , yada 150  kez Okunan. Hot Kuran with no new posts
Closed Kuran Konu Kapatılmıştır  
 
Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı