Post New Kuran
Kurani Kerim
Kurani Kerim settings  
Kuran in Category : Kurani Kerim mealleri Category Tools Search this Category
 
Dedi ki: “Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım.

Hud 11/47- Dedi ki: “Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.”
Last Activity
08-04-2015 15:34 yazan manzer son yazılan Mesajı göster
 
 
Alak suresi okunusu anlami acilimi mesajlari

ALAK SURESİ 1-İkra' bismi rabbikellezi halak. İkra, Oku. Okumak, anlamadan Arapçasını tekrar etmek olmasa gerek. Kelimeleri yüzünden okumak, tekrar etmek bir anlamda telaffuz etmek, okumak olabilir mi? Anlamını dahi bilmeden seslerin tekrarı ancak telaffuz olabilir. Okumak, telaffuz edilen seslerin kelimelerin anlamını bilmeyi de gerektirir. Oysa, ikrada bu da... Read more
Last Activity
07-06-2013 19:04 yazan aldemira son yazılan Mesajı göster
 
Fatiha Suresi 1
Fatiha Suresi 1

1-el-FÂTİHA Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî",... Read more
Last Activity
07-31-2012 05:30 yazan fuhgu son yazılan Mesajı göster
 
Bakara Suresi 2
Bakara Suresi 2

2-el-BAKARA Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur'an'ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu sûrede yer almıştır. Hicretten sonra nazil olmuştur. 286 ayettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:59 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Ali Imran Suresi 3
Ali Imran Suresi 3

3-ÂL-İ İMRÂN Medine'de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla 1. Elif. Lâm. Mîm. 2. Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.
Last Activity
02-01-2009 21:58 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Nisa Suresi 4
Nisa Suresi 4

4-en-NİSÂ Hicretten sonra Medine'de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. "Nisâ" kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına "Nisâ" denmiştir. Rahman ve Rahim (olan) Allahın adıyla 1. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:57 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Maide Suresi 5
Maide Suresi 5

5-el-MÂİDE Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur.120 (yüzyirmi) âyettir. Buhârî ve Müslim'de, Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre "Bugün size dininizi ikmal ettim..." ifadesinin yer aldığı âyet Mekke'de, vedâ haccında, cuma günü, Arafe akşamı nâzil olmuştur. "Mâide" sofra demektir. 112 ve 114. âyetlerde, Hz. İsa zamanında,... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:56 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Enam Suresi 6
Enam Suresi 6

6-el-EN'ÂM En'âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye En'âm sûresi denmiştir. En'âm; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. Rahmân ve Rahîm... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:55 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Araf Suresi 7
Araf Suresi 7

7-el-A'RÂF A'râf sûresi Mekke'de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A'râf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla 1. Elif. Lâm. Mîm. Sâd. 2. (Bu), kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:55 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Enfal Suresi 8
Enfal Suresi 8

8-el-ENFÂL Enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. Enfâl, ziyade manasına gelen "nefl" kelimesinin çoğuludur. İslâm dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da "nefl" denilmiştir. Sûrenin birinci âyetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:53 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Tevbe Suresi 9
Tevbe Suresi 9

9 et-TEVBE Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim verilmiştir. Sûrenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Berâe'dir. Bu sûrenin Enfâl sûresi'nin devamı veya başlı başına bir sûre olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğu için başında Besmele yazılmamıştır.... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:53 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Yunus Suresi 10
Yunus Suresi 10

10-YÛNUS Yunus sûresi, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 98. âyette Hz. Yunus'un kavminden bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve: "Allah, Ebû Tâlib'in yetimi Muhammed'den başka bir peygamber bulamadı mı?" diyorlardı. Hiç olmazsa... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:52 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Hud Suresi 11
Hud Suresi 11

11-HÛD Hûd sûresi, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 50 - 60. âyetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hûd (a. s.)'ın hayatından bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Yunus sûresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:51 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Yusuf Suresi 12
Yusuf Suresi 12

12-YÛSUF Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin başından sonuna kadar Yusuf Peygamber'den bahsedildiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 2. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Last Activity
02-01-2009 21:50 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Rad Suresi 13
Rad Suresi 13

13-er-RA'D Ra'd Sûresi, 43 (kırküç) âyet olup Mekke'de mi, Medine'de mi indiği hakkında ihtilaf vardır. Sûrenin muhtevası göz önüne alınırsa Mekke'de indiğini söyleyenlerin görüşü biraz daha ağırlık kazanır. Sûrenin onüçüncü âyetinde gök gürültüsü manasına gelen "er-Ra'd" kelimesi zikredildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. ... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:50 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
İbrahim Suresi 14
İbrahim Suresi 14

14-İBRÂHİM İbrahim sûresi, 52 (elliiki) âyet olup 28 ve 29. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 35-41. âyetler Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:49 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Hicr Suresi 15
Hicr Suresi 15

15-el-HİCR Hicr sûresi, 99 (doksandokuz) âyet olup 87'si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Hicr, bir yer adıdır. 80-84. âyetlerde Hicr'den bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir. 2. İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de müslüman... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:48 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Nahl Suresi 16
Nahl Suresi 16

16-en-NAHL Nahl sûresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 68. âyette bal arısından söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. 2. Allah kendi... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:47 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
İsra Suresi 17
İsra Suresi 17

17-el-İSRÂ Mekke'de nâzil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. âyetlerle 73 ilâ 80. âyetlerin Medine'de indiği rivayet edilmektedir. 111 (yüzonbir) âyettir. "İsrâ" kelimesi, geceleyin yürümek manasına gelir. Hz. Peygamber'in Mi'rac mucizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı bu sûrede anlatıldığından, sûre "İsrâ" adını almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan)... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:47 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kehf Suresi 18
Kehf Suresi 18

18-el-KEHF Kehf sûresi 110 (yüzon) âyettir. Mekke'de nâzil olmuştur. Ancak, 28. âyetin Medine'de nâzil olduğu rivayeti de vardır. Sûre bu adı, içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" demek olan "Ashâb-ı Kehf"den almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Hamd olsun Allah'a ki kulu (Muhammed'e), Kitab 'ı indirdi ve ona hiçbir... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:46 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Meryem Suresi 19
Meryem Suresi 19

19-MERYEM Meryem sûresi, 98 (doksansekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58. âyet, bazılarına göre de 71. âyet Medine'de nâzil olmuştur. Bu sûre, diğer bahisler yanında, özellikle Hz. Meryem'den ve onun Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle "Meryem sûresi" adını almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:45 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Ta ha Suresi 20
Ta ha Suresi 20

20-TÂ HÂ 135 (yüzotuzbeş) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Sûre, ismini, başındaki Tâ-Hâ harflerinden almıştır. Hz. Ömer'in bu sûre vesilesiyle müslüman oluşu, İslâm tarihinin önemli bir hatıra sayfasıdır. Olay, kısaca şöyledir: İslâm'ın yaman bir düşmanı olan Hattâb oğlu Ömer, Resûlullah'ı öldürme vazifesini üstlenmiş ve bu iş için yola çıkmıştı. Ancak, yolda kız kardeşi Fatıma... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:44 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Enbiya Suresi 21
Enbiya Suresi 21

21-el-ENBİYÂ Enbiyâ sûresi, 112 (yüzoniki) âyettir ve Mekke'de nâzil olmuştur. Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden bahsettiği için Enbiyâ (Peygamberler) sûresi adını almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:43 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Hacc Suresi 22
Hacc Suresi 22

22-el-HACC Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine'de, diğerleri Mekke'de nâzil olmuştur. Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a. v) tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sûreye "Hac sûresi" denilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:42 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Müminun Suresi 23
Müminun Suresi 23

23-el-MÜ'MİNÛN 118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sûre "el-Mü'minûn" adını almıştır. Nitekim Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s. a.), bu âyetlerin inzâlini müteakip, "Bana on âyet... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:42 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Nur Suresi 24
Nur Suresi 24

24-en-NÛR 64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine'de nâzil olmuştur. "Nûr âyeti" diye bilinen 35. âyette Allah'ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedildiği için "Nûr sûresi" adını almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. (Bu) Bizim inzâl ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:41 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Furkan Suresi 25
Furkan Suresi 25

25-el-FURKÂN Bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine'de nâzil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77 (yetmişyedi) âyettir. Sûre, adını ilk âyetinde geçen "el-furkan" kelimesinden alır. "Furkan", hakkı bâtıldan ayırdeden demektir ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Âlemlere... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:40 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Şuara Suresi 26
Şuara Suresi 26

26-eş-ŞUARÂ Mekke'de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri (dört âyet), Medine'de nâzil olmuştur. "Şuarâ", şairler demektir; 224. âyetinde şairlerden sözedildiği için, sûre bu ismi almıştır. Muhaliflerin Kur'an'a karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de, onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi. İşte Kur'an, Hz.... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:39 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Neml Suresi 27
Neml Suresi 27

27-en-NEML Bu sûre, Mekke'de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. "Neml" karınca demektir. 18. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sûre bu ismi almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın, (gerçekleri) açıklayan Kitab'ın âyetleridir. 2.İman eden müminler için bir... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:38 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Kasas Suresi 28
Kasas Suresi 28

28-el-KASAS Bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur. 85. âyetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52 ilâ 55. âyetlerinin ise Medine'de nâzil olduğu rivayet edilmiştir. 88 (seksensekiz) âyettir. "Kasas", olaylar, hikâyeler demektir. İsmini 25. âyetinden almıştır. Sûrenin başlıca konularını, Hz. Musa'nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri; tevhid ehlinnin zaferi ve... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:37 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Ankebut Suresi 29
Ankebut Suresi 29

29-el-ANKEBÛT Mekke'de nâzil olan bu sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. "Ankebût", örümcek demektir. 41. âyetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sûre bu ismi almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. Mîm. 2. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:37 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Rum Suresi 30
Rum Suresi 30

30-er-RÛM âyeti hariç, sûrenin tamamı Mekke'de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. Mîm. 2. Rumlar, yenildi.
Last Activity
02-01-2009 21:36 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Lokman Suresi 31
Lokman Suresi 31

31-LOKMAN Mekke'de nâzil olmuştur. 27, 28 ve 29. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. 34 (otuzdört) âyettir. Hz. Lokman'ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. Mîm. 2. İşte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ın âyetleridir.
Last Activity
02-01-2009 21:35 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Secde Suresi 32
Secde Suresi 32

32-es-SECDE Adını 15. âyette geçen kelimeden alan bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur. 18, 19 ve 20. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. 30 (otuz) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. Mîm. 2. Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur.
Last Activity
02-01-2009 21:35 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Ahzab Suresi 33
Ahzab Suresi 33

33-el-AHZÂB Medine'de nâzil olmuştur. 73 (yetmişüç) âyettir. "Ahzâb", "hizb"in çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi manalara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kur'an cüzünün dörtte birine de hizip denir. Bu sûrede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahsedildiği için, bu isim verilmiştir. (Rivayete göre, bir... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:34 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Sebe Suresi 34
Sebe Suresi 34

34-SEBE' Mekke'de nâzil olmuştur. 54 (ellidört) âyettir. Yalnız 6. âyeti Medine'de inmiştir. Sûre adını, Yemen'de bir bölge veya kabile ismi olan Sebe' kelimesinin geçtiği 15. âyetten alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O, hikmet sahibidir,... Read more
Last Activity
02-01-2009 21:33 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Fatir Suresi 35
Fatir Suresi 35

35-FÂTIR Mekke'de nâzil olmuştur, 45 (kırkbeş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. 2. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz.... Read more
Last Activity
02-01-2009 20:59 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Yasin Suresi 36
Yasin Suresi 36

36-YÂSÎN Sûre, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke'de inmiştir. 83 (seksenüç) âyettir. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in, genellikle "Ey insan!" manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, Hz. Peygamber'dir. Yâsîn sûresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır.... Read more
Last Activity
02-01-2009 20:58 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Saffat Suresi 37
Saffat Suresi 37

37-es-SÂFFÂT Adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki güçlerden söz eden bu sûre, Mekke'de inmiştir. 182 (yüzsekseniki) âyettir. İlk üç âyette, saf tutmuş meleklere, bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile yahut insana yemin edilerek Allah'ın bir olduğu gerçeği ortaya konmuştur. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.... Read more
Last Activity
02-01-2009 19:35 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
Sad Suresi 38
Sad Suresi 38

38-SÂD Kamer sûresinden sonra Mekke'de inmiştir 88 (seksensekiz) âyettir. İsmini birinci âyette yer alan Sâd harfinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, 2. Küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, birgurur ve tefrika içindedirler.
Last Activity
02-01-2009 19:34 yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
 
 Post New Kuran

Gösteriliş ayarları
Showing Kuran 1 to 40 of 230
Sıralama şekli Sıralama şekli
Yaş
Category Tools Search this Category
Search this Category :

Gelişmiş arama yap

Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar En az 15 kez Cevaplanan , yada 150  kez Okunan. Hot Kuran with new posts
Yeni Mesaj yok Yeni Mesaj yok En az 15 kez Cevaplanan , yada 150  kez Okunan. Hot Kuran with no new posts
Closed Kuran Konu Kapatılmıştır  
 
Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı