Yeşil Kart ile ilgili mevzuat

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3816 Kabul Tarihi: 18.6.1992 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 3.7.1992 Sayı: 21273 Yayımlandığı Düstur: Tertip: ...


 1. Alt 01-17-2008, 15:43 #1
  N u M a N Mesajlar: 492
  ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası: 3816
  Kabul Tarihi: 18.6.1992
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 3.7.1992 Sayı: 21273
  Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 31 Sayfa: 199

  Amaç
  Madde 1 Bu Kanunun amacı, hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunma yan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilinceye kadar Devlet tarafından karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir.

  Kapsam
  Madde 2 (Değ. 14/7/2004 tarih 5222 sayılı kanunla)
  Bu Kanun; hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3'ünden az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının;

  a) Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hizmetlerini ve her türlü masraflarını,

  b) Türkiye'deki sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta tedavi kapsamında görecekleri muayene, tetkik, tahlil, pansuman, diş çekimi ile diş protez ve gözlük hizmetlerini ve ilaç bedellerini,

  c) Doksan günün aşılmaması kaydıyla Yeşil Kart hamili anne ve/veya babanın yeni doğan bebeğinin Yeşil Kartı çıkarılıncaya kadar, acil tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren ve annenin doğum yaptığı hastanedeki tedavi giderleri ile sevk edildikleri sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan yatarak ve ayakta tedavileri ve bunların giderlerini,

  d) Doksan günün aşılmaması kaydıyla acil tıbbi müdahale ve tedavi gerektirdiği için hastaneye yatırılan hastaların yeşil kart çıkarılıncaya kadar hastanede yapılan tüm masraflarını,

  e) Tedavi hizmetlerini verecek kurum ve kuruluşları,
  Kapsar.

  Ancak, herhangi bir sağlık güvencesi altında olanlara bağımlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekenler, silah altında bulunanlar ve sağlık güvencesi olan yüksek öğrenim öğrencileri bu Kanun kapsamı dışındadır.

  Birinci fıkradaki miktarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Temel ilke ve esaslar
  Madde 3
  a) Bu Kanun kapsamına giren vatandaşlara bu Kanunun öngördüğü tedavi hizmetlerinden hiçbir ücret ve bedel ödemeksizin yararlanmaları amacıyla birer "Yeşil Kart" verilir.

  b) Aylık gelir veya gelir payları artarak ikinci maddede belirtilen miktarın üzerine çıktığı anlaşılanların bu Kanunla öngörülen hakları sona erer ve kendilerine verilen Yeşil Kart geri alınır.

  c) Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlara, talepleri halinde, hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmak sızın Yeşil Kart verilir.

  Aylık gelir veya gelir paylarının hesaplanması
  Madde 4 Bu Kanunun uygulanmasında; ikinci maddede öngörülen aylık gelir veya gelir payı, aynı hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocuklar ile üçüncü dereceye kadar hısımların gelirleri esas alınarak hesaplanır. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hane halkı gelirinin hesaplanmasında herbir kişinin;

  a) Hizmet karşılığı olarak ücret veya yevmiye gibi nakdi gelirleri,

  b) Nakdi tarım gelirlerinin tutarı,

  c) Menkul veya gayrimenkul kira, faiz ve temettü gelirleri,

  d) Devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde ettikleri nakdi transfer ve hibe gelirleri,

  e) Yukarıdaki bendlerde belirtilen türlerden ayni gelirleri, Gözönünde tutulur. Hane halkının herbirinin yukarıdaki fıkraya göre elde ettikleri nakdi ve ayni bütün gelirlerinin toplamı hanede yaşayan hısımların sayısına bölünerek herbirinin gelir payının ikinci maddede belirtilen miktarın altında olup olmadığı tespit edilir.

  Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu
  Madde 5 Ekonomi işlerinden sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında İçişleri, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından olu şan Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

  Kurul;
  a) Sağlık hizmetlerinin fert başına yıllık ortalama sağlık harcamaları miktarını tespit etmek,

  b) Tespit edilecek miktara göre bütçeye konulacak ödeneği belirlemek,

  c) Kanun kapsamına giren kişilerin tedavilerinin, kamuya ait tedavi kurumları ile özel sağlık kuruluşları ve sosyal güvenlik kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak düzenli yürütülmesini sağlamak,
  İle görevlidir.
  Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Sağlık Bakanlığınca yürütülür. Kurul, en az altı ayda bir toplanır.

  İl ve ilçelerde sağlık güvencesi tespiti
  Madde 6 Bu Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin talepleri, bu Kanundaki esas ve usullere göre, illerde il idare kurulu, ilçelerde ilçe idare kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

  Bilgi işlem ve araştırma yetkisi
  Madde 7 Altıncı maddede öngörülen kurullar, görevlerini yerine getirirken her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan, bankalardan ve talep sahiplerinden bilgi ve belge istemeye, gerekli araştırmaları yapmaya ve talep sahibi ilgililerin ikamet ettiği köy ve mahallelerin muhtarlarını kurul toplantılarına çağırmaya yetkilidirler. Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri, muhtarlar, jandarma ve emniyet görevlileri, gerektiğinde talep sahiplerinin durumlarını araştırarak yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre il ve ilçe idare kurullarına bildirirler.

  Yeşil Kartın ve sağlık hizmetlerinin verilişi
  Madde 8 Yeşil kart, gerekli araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra, il ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine valilik ve kaymakamlıkça hak sahiplerine verilir.

  Mali kaynak ve ödeme
  Madde 9 Bu Kanuna göre sağlanacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu ödeneğin miktarı, Yeşil Karttan yararlanacak olanların sayısı ile Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun kişi başına yıllık olarak belirleyeceği ortalama sağlık gideri esas alınarak tespit edilir. Yataklı tedavi kurumları, bu Kanun kapsamına giren kişilere verdikleri sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığına fatura ederler. Ödeme, en geç 15 gün içerisinde, ödeme emri beklenmeksizin Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. Sağlık Bakanlığı, bir önceki aya ait fatura edilen hizmet tutarlarını esas alarak bu tutarların iki misline kadar avans ödeyebilir.

  Cezai müeyyideler
  Madde 10 (Değ. 14/7/2004 tarih 5222 sayılı kanunla) Bu Kanun kapsamına girecek durumda olmadığı halde gerçek dışı beyan veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle Yeşil Kart alarak ücretsiz tedaviden yararlananlar ve yararlandırılanlar ile aylık geliri veya gelir payı bu Kanun kapsamı dışına çıkmayı gerektirmesine rağmen Yeşil Karttan yararlanmaya veya yararlandırmaya devam edenlere yapılan harcamalar kendilerinden, velilerinden veya kanunen bakmakla yükümlü bulunan yakınlarından iki misli olarak geri alınır ve bu belgeleri kullanan ve düzenleyenler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.

  Yeşil Kart sahibine verilen tedavi hizmetlerinin bedellerini gösteren fatura ve benzeri belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, fazla ödenen meblağ, belgeyi tanzim edenlerden iki misli olarak geri alınır ve bunlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.

  Saklı olan hükümler
  Madde 11 Özel kanunlara göre ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları olup da bu Kanuna göre Yeşil Kart talebinde bulunmayanların anılan kanunlardan doğan hakları saklıdır. Bu kanuna göre Yeşil Kart alacak durumda olmayanların ödeme gücünü aşan sağlık hizmetleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin karşılanmasında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

  Yönetmelik
  Madde 12 4'üncü maddede öngörülen aylık gelir ve gelir payının belirlenmesine ve 9'uncu madde uyarınca yapılacak ödemelere dair usul ve esaslar ile Yeşil Kartın şekli, sahiplerinin sağlık kurumlarına sevki, bunlara tedavi hizmeti verilmesi, kullanılacak belgelerin şekil ve içeriği ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar; İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşleri alınarak Sağlık Bakanlığınca bir ay içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

  Geçici Madde 1 1992 yılı içinde bu Kanuna göre yapılacak harcamalar, Sağlık Bakanlığının 1992 yılı bütçesinin transfer harcamaları tertibine bu maksatla konulan ödenekten karşılanır.

  Geçici Madde 2 Yeşil kart verilmesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile gerice yörelerdeki vatandaşlardan başlanır.

  Geçici Madde 3 Daha önce kendilerine Yeşil Kart verilmiş olanlar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, il ve ilçe idare kurularına başvurarak kayıtlarını yaptırırlar.

  Yürürlük
  Madde 13 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

  Madde 14 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek 13)

  En son Baben tarafından 29.08.2007, 19:46 tarihinde değiştirildi, toplamda 3 kere değiştirildi

 2. Alt 01-17-2008, 15:43 #2
  N u M a N Mesajlar: 492
  Yeşil Kart ile İlgili Olarak Sıkça Sorulan Soruların Cevapları

  1-Ben yalnız anneme yeşil kart çıkartmak istiyorum.Neden tüm ailemizi araştırıyorlar?
  Yeşil kart yönetmeliğine göre hanenin genel gelir durumu araştırılmakta ve kişi başına hesaplanan gelir,yönetmeliğin öngördüğü gelirin altında ise hanede oturanlardan sosyal güvencesi olmayanlara yeşil kart verilmektedir.Gelir hesaplamasında sosyal güvencesi olanların gelirleri de hesaba katılmakta olduğundan tüm aile bireylerinin gelirleri toplanmakta hanenin geliri olarak değerlendirilmektedir.Hane genel olarak zor durumda ise hane fertlerinden sosyal güvencesi olmayanlara yeşil kart verilmektedir.Sosyal güvenlik araştırması yapılırken hanede oturmasa bile 18 yaşından büyük çocukları evli yada bekar olmalarına bakılmaksızın,sosyal güvenlik araştırması yapılmaktadır.Çünkü yasalara göre 18 yaşını geçmiş çalışan sosyal güvenliği olan çocuklar anne ve babalarına eğer gelirleri ve sosyal güvenlikleri yok ise kendi sosyal güvenlik kapsamına alabilmektedirler.

  2-Eşimden ayrıldım. Yanımda bir çocuğum var, gelirim yok, yeşil kart bürosuna müracaat ettim.Annemi , babamı 18 yaşından büyük bütün çocuklarımı araştırıyorlar.Halbuki onlar benden ayrı, zaten babaları da öldü, bunlara gerek var mı ?
  Ülkemizdeki sosyal güvenlik yasalarına göre bir kadın eşinden ayrıldığında yada eşi öldüğünde anne yada babasının sosyal güvencesinden yararlanma hakkına sahiptir.Eğer anne baba yaşıyorsa onların sosyal güvencesinden yararlanır,yok ölmüşler ise hem sosyal güvencesinden faydalanır hem de maaş alır.Ayrıca 18 yaşından büyük çocuklar sosyal güvenliği olan bir işte çalışıyorlarsa anne ve babalarını bu sosyal güvenceden faydalandırabilirler.

  3-Ben sadece oğlum için yeşil kart almak istiyorum, yalnızca ameliyatını yaptıracağım,ondan sonra geri alsanız da olur yalnızca ameliyat için veremez misiniz ?
  Yeşil kart 3816 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmelik gereği verilmekte olup verildiği andan itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.Takiben vize başvurusu yapıldığında 1 er yıllık sürelerle geçerliliği uzar.Yani yalnızca 1 operasyon için yada bir kez muayene olabilmek için yeşil kart sahibi 1 yıl süre ile sosyal güvenceye alınmaktadır.Araştırmalar ise yalnızca o kişi için değil tüm aile için yapılmaktadır.

  4-Yeşil kart aldıktan sonra ne zaman vize yaptırmalıyım?
  Yeşil kart 1 yıl süre ile geçerli olup süre bitiminde yeşil kart bürosuna müracaat ederek vize başvurusunda bulununuz. Baş vurunuz sırasında sizden istenilen evrakları tamamladığınızda durumunuz yeşil kart almaya uygun ise yeşil kartınızın geçerliliği 1 yıl daha uzatılacaktır.Buna vize yaptırma işlemi denilmektedir.

  5- 1 yıl sonra yeniden yeşil kart mı verilecek, bu kart ve cüzdanı atacak mıyız ?
  Hayır atmayacaksınız.Vize işlemi sırasında durumunuz hala yeşil kart almanızı gerektiriyorsa (yani gelir durumu ve sosyal güvenlik açısından durumunuzda bir değişiklik olmamışsa ) yeşil kart cüzdanınızın başlangıç sayfası 1 yıl daha geçerli olduğu belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir,yani eski yeşil kartınız ve yeşil kart cüzdanınız geçerliliğini sürdürecektir. Yeni bir yeşil kart ve cüzdan verilmeyeceğinden eskisini yırtmayınız.

  6-Yeşil kartımı kaybettim. Yenisini alabilmek için ne yapmalıyım?
  Gazeteye kayıp ilanı verilerek bir dilekçe ile Yeşil Kart Bürosuna başvurarak (örnek dilekçe yeşil kart bürosundan alınabilir.) dilekçenizin Emniyet Müdürlüğü'ne havalesini aldıktan sonra bölgeniz karakoluna giderek yeşil kartınızı kaybettiğinize dair tutanak yaptıracaksınız ve bu tutanakla bir adet resimle birlikte yeşil kart bürosuna başvuracaksınız.Birkaç gün içinde yeni yeşil kartınız size verilecektir.

  7- Yeşil kartım deforme oldu. Yenisini almak için ne yapabilirim?
  İki resimle birlikte yeşil kart bürosuna elinizde deforme olmuş yeşil kart ve cüzdanınızla birlikte müracaat ettiğiniz taktirde birkaç gün içinde yenisi size verilecektir.

  8- Yeşil kartım nerelerde geçerlidir?
  Yeşil kart cüzdanınızın ilk sayfasında sevk zinciri yazılmıştır.Önce ilgili sağlık ocağınıza müracaat edeceksiniz.Burada muayene ve tedaviniz yapılamıyorsa cüzdanda yazılı devlet hastanesine sevk edileceksiniz.Probleminiz orada da çözülemez ise İl Devlet Hastanesine gerekirse Üniversite Hastanesine sevk edileceksiniz.Sevk zincirine uymayan başvurularda yeşil kartınız geçerli olmayacaktır.

  9-İkamet ettiğim yer dışında rahatsızlandım. Muayene olabilecek miyim ?
  Yeşil kartınız sevk zincirine uyulduğu taktirde geçerlidir.Ancak ikamet ettiğiniz yer dışında rahatsızlandığınız taktirde bir dilekçe ile bulunduğunuz kaymakamlığa müracaat ediniz ve dilekçenizi ilgili sağlık grup başkanlığına / sağlık ocağına havale ettiriniz.Burada muayene olabilir yada gerekli görülürse bir devlet hastanesine sevk edilebilirsiniz.

  10- Acil durumlarda sevk zinciri geçerlimidir ?
  Hayır.Acil durumda örneğin geceleyin şiddetli bir ağrıyla uyandınız.Doğrudan devlet hastanesine müracaat edeceksiniz.Acil olduğuna karar verilirse aciliyetine binaen tedaviniz yapılacaktır.

  11-Yeşil kartım var. Sevk zincirine uygun olarak sağlık ocağına müracaat ettim. Muayene oldum, ancak reçeteyi karşılayacak durumum yok, ilaçlarımı nereden alabilirim?
  Yeşil kart sahibi kişilerin muayeneleri,hastaneye yattığı taktirde muayene ve tedavileri devlet tarafından karşılanır.Ancak ayaktan tedavilerde ilaç bedeli kişinin kendisine aitdir. Hasta kişi ilaç bedelini karşılayamayacak durumda ise İl sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak ilaç bedelinin karşılanmasını isteyecektir.Bu güne kadarki uygulamalarda imkanlar ölçüsünde yeşil kartlıların ayaktan tedavisinde verilen reçetelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından karşılandığı görülmektedir.

  12- Yeşil kartım var, vizesi geçmiş , rahatsızlandım, durumum acil, ne yapabilirim ?
  Acil tedavinin gerektiği durumlarda vize tedaviye engel değildir.Tedavi başlar,vize işlemi takiben yapılır.Vize işlemi sonucunda yeşil kartınızın geçerlilik süresinin uzatılmasına karar verilirse sorun yoktur.Ancak yeşil kartınızın incelemeler sonrasında iptal edilmesine karar verilirse yani durumunuzun artık yeşil kart almanıza uygun olmadığı anlaşılırsa tüm tedavi masrafları sizden tahsil edilir.

  13- Yeşil Kart Bürosuna müracaat ettim. Yapılan araştırmada yeşil kart talebimin ret edildiğini öğrendim. Ameliyat olmam gerekiyor. Bu masrafı karşılamam mümkün değil ne yapabilirim ?
  İl İdare Kurulu Yeşil Kart Bürosu tarafından gönderilmiş başvuru dosyalarını ilgili yasa ve yönetmeliklere göre büronun görüşünü de göz önüne alarak değerlendirir,talebi ret yada kabul eder. Yeşil kart alamadığınız ancak sağlık giderinizi karşılayacak durumda olmadınız hallerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına baş vurarak yardım isteyebilirsiniz.

  14- Yeşil kartı aldım. Üç ay sonra çocuğum oldu. Çocuğum rahatsızlandı. Tedavi giderlerini nasıl karşılayabilirim?
  Çocuğunuz doğduktan sonra iki aya kadar tedavi giderleri annenin yeşil kartı üzerinden karşılanacaktır.İki aydan sonra ise çocuğa ait yeşil kartın çıkarılması şarttır.Bu nedenle çocuğunuz doğduğunda vakit geçirmeden önce nüfus müdürlüğüne başvurunuz.Nüfus cüzdanını aldıktan sonra nüfus cüzdanı ve fotokopisi ile birlikte dilekçe ile (örnek dilekçe Yeşil Kart Bürosu'nda mevcuttur.) büroya baş vurunuz.Çocuğunuza sizin yeşil kartınızın geçerlilik tarihinize kadar geçerli olmak üzere yeşil kart düzenlenecektir.

  15- Yeşil kart aldıktan sonra ben yada 18 yaşından büyük çocuğum SSK.'lı işe girerse ne yapacağım ?
  Yeşil kart size hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığınız ve gelir durumunuz çok düşük olduğu için verilmiş bulunmaktadır.Eğer siz sosyal güvenliği olan bir işte çalışmaya başlamış iseniz ve bu sosyal güvenlik kurumundan sağlık hizmeti almayı hak ediyorsanız bir dilekçe ile büroya müracaat ederek yeşil kartınızı iptal ettirmeniz gerekir.Bu durumda halen yeşil kartınızı kullanmaya devam ediyorsanız Hakkınızda cezai kovuşturma yapılacak ayrıca almış olduğunuz sağlık hizmeti bedelleri iki katı olarak sizden tahsil edilecektir.

  16- Ailece Yeşil kartlıyız. Kızım evlendi. Yeşil kartı halen geçerlimidir?
  Yeşil kart geçerliliğini kaybetmiştir.Kızınız evlenmiş yeni bir hane oluşmuş bu hanede gelir ve sosyal güvenlik durumu eşi nedeni ile muhtemelen değişikliğe uğramıştır.Ayrıca evlilik nedeni ile soyadı ve ikametgahı da değişmiş bulunmaktadır.

  17- Oturduğumuz yer değişti. Ne yapmalıyız ?
  Eğer yeni oturduğunuz yer il sınırları içersinde ise yeni oturduğunuz mahalle muhtarından alacağınız ikametgah belgesi (Tüm aile için geçerli olmak üzere ) ile birlikte Yeşil Kart Bürosu'na müracaat ediniz, yeşil kartınızın adres kısmı değiştirilecek ve bağlı olduğunuz yeni sağlık ocağı işlenecektir. Eğer başka bir il yada ilçeye taşınmış iseniz büroya başvurarak yeşil kartınızı iptal ettiriniz ve iptal kararınız ile birlikte bulunduğunuz yerdeki büroya baş vurarak yeniden yeşil kart müracaatı yapınız.Şu anda en çok yapılan uygulama bu şekildedir.

 3. Alt 02-03-2010, 13:31 #3
  Ziyaretci
  Kayıtsız Üye Mesajlar: n/a
  Yeşil kartimi 12.31.2009 aldim eşim 1 ay sonra doğum yapacak 19.12.2009 tarihinde 20 gün sigortali çaliştim sigorta gün sayim 210 gün oldu yeşil kartim iptal olacakmi? Sigortadan ne zaman yararlanacağim

 4. Alt 02-03-2010, 22:58 #4
  mus'ab Mesajlar: 331
  sigorta 120 gün dolduktan sonra ssk yani sgk dan faydalanabilirsin.

  hatta biraz araştırın zannediyorum iki ay önce yeni bir düzenleme yapıldı gün sayısını dahada aşağı çekmiş olabilirler.

  Allah'a emanet olun.

 5. Alt 03-30-2010, 11:43 #5
  Ziyaretci
  Kayıtsız Üye Mesajlar: n/a
  2005te yeşilkartlı oldum 2100yılına kadar olan süre yeni yasadan eski primlerimi borçlanabilirmiyim?

 6. Alt 03-31-2010, 11:20 #6
  green_eyes Mesajlar: 1
  Dayımın Bağ-kur'dan ve ssk'dan ödenmiş primleri var. Şu an hiçbir sağlık güvencesi yok ve beyin'de damar tıkanıklığı nedeniyle bir haftadır yataklı tedavi görüyor. Yeşil kart aldığımız takdirde Bağ-kur'a ve ssk'ya ödenen primlerin iptal olacağını yani silineceğini söylediler. Araştırmama göre öyle bir şey söz konusu değil. Yani primler iptal olmuyor. Ama yine de bu konuda uzman olan sizden teyit alırsam hemen işlemlere başlayacağım. Şimdiden teşekkür ederim. En kısa zamanda aydınlatırsanız sevinirim.

 7. Alt 05-01-2010, 10:47 #7
  Ziyaretci
  özlem tuna Mesajlar: n/a
  yeşil kartımı yeni aldım hiç kullanmadım nasıl kullanacağımı bilmiyorum bilgilendirebilirmisiniz

 8. Alt 05-23-2010, 20:23 #8
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  2022 maaşı alıyorum yeşil kart için belge istemeleri doğrumu.hemen vermeleri gerekmiyormu.

 9. Alt 07-09-2010, 15:14 #9
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  benım yesıl kartım var araba aldım muamelesını ustume alsam yesıl kartım ıptal olurmu

 10. Alt 07-09-2010, 15:37 #10
  Ziyaretci
  mehmetaaaa Mesajlar: n/a
  arac muamelesi alsam yeşil kartım iptal olurmu

Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Human Verification


Konu hakkinda benzer etiketler
yesil kart nasil iptal olur , yesil karti nasil iptal edebilirim , yesil kart iptal nedenleri , yesil kart hangi hallerde iptal edilir , yesil kartlilar nelerden faydalanir , yesil kart nereye bagli , yesil kart hangi durumlarda iptal edilir , yesil kart iptali nasil olur ,