Kuran-ı Kerim’in bir anlam, işaret veya hüküm ifade eden kısa ve uzun cümlelerinin her birine ayet denir. Ayetlerin sayısı konusunda -sayım tekniği itibariyle- farklı görüşler vardır. Bunun sebebi ise şudur:
a- Âlimlerin çoğunluğu besmelenin Kuran-ı Kerim’den bir ayet olduğunu söylerler. Ancak her surenin başındaki besmele ayrı ayrı sayılacak mı? Bu konu tartışmalıdır. Bilindiği gibi 114 surenin 113’ünün başında besmele vardır. Şafiiler besmeleleri bulundukları surenin ilk ayetinin bir parçası sayarlar. Hanefiler ise her surenin başındaki besmelenin ayrı ayrı ayetler olduğunu söylerler. Yani besmelenin sayılması tekniği itibariyle böyle bir farklılık vardır.
b- Bazı surelerin başındaki “Ya-sin, Ta-ha, Ha-mim” gibi ‘huruf-u mukatta’ denilen harfler bazı bilginlerce müstakil birer ayet kabul edilmiş, bazılarınca ise başındaki ayetin bir parçası sayılmıştır.
c- Bazı uzun ayetler bazı âlimlerce tek ayet kabul edilmiş, bazı âlimlerce de üç ayet sayılmıştır.
Özetle denilecek olursa; Kuran-ı Kerim aynı Kuran, sureler aynı, harfler aynı, tek bir harf farkı dahi yoktur. Ama bunları sayma tekniği farklıdır. Kuran’ın tümü aynıdır.