Maide 44 - Allahın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir -

İslamın sosyal hayata bakan yönlerini yanlış değerlendiren bazı kişiler, o yüce dinin bir kısım hüküm ve meselelerine sathi olarak baktıklarından hataya düşmekten kendilerini alamıyorlar. Açmış oldukları bu yanlış çığıra başkalarını ... 1. Alt 03-30-2009, 15:35 #1
  alptraum Mesajlar: 37.913
  Blog Başlıkları: 28
  İslamın sosyal hayata bakan yönlerini yanlış değerlendiren bazı kişiler, o yüce dinin bir kısım hüküm ve meselelerine sathi olarak baktıklarından hataya düşmekten kendilerini alamıyorlar. Açmış oldukları bu yanlış çığıra başkalarını da sürüklediklerinden hata genişliyor, neticede zihinlerin karışmasına sebep oluyorlar. İşte bu meselelerden birisi de "Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir"(l) Mealindeki ayet-i kerimeden çıkarılan hükümdür. Bu ayetin mealinden hareket edenler, İlahi hükümleri tatbik etmeyen kişilerin "kafir" olduklarını, dolayısıyla bunların Müslüman sayılmayacağını söylemektedirler. Gariptir ki, bu ayet-i kerime İslamın ilk yıllarında da tartışmaya konu teşkil etmiş, Hariciye ve İbadiye gibi sapık mezhepler, günah işleyen Müslümanları küfürle itham etmişlerdir. Hatta Hariciler bu ayete dayanarak "Hakem Hadisesinden" dolayı Hz. Ali'yi tekfir etme cüretini bile göstermişlerdir. Halbuki ümmetin cumhuru, imam ve müçtehidleri, onların bu iddialarını çürütmüş ve bir Müslümanın günah işlemesiyle kafir olmayacağını açıklamışlardır.(2)

  Bu ayetin tefsirinde Camiu'l Beyan isimli 30 ciltlik tefsirin müellifi İmam Cerir et-Taberi, ayette geçen "küfr"ün islamdan çıkma manasında değil, Allah'ın nimetini inkar, yani nankörlük manasında" olduğunu ve bid'at ehli olan İbadiye grubunun bu ayeti,yönetimi elinde bulunduranların küfrüne delil gösterdiklerini izah eder ve ibni Abbas'tan (r.a.) şöyle bir rivayette bulunur: "Kasden inkar ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kimseler kafirlerdir. Kabul ettiği halde onunla hükmetmezse zalim veya fasık olur."

  Nitekim, hemen bundan sonraki ayetlerde Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin zalim ve fasıklar olduğuna dikkat çekilmektedir.Aynı rivayeti İbni Abbas'tan (r.a.) İmam Nesefi de nakletmektedir. İmam Fahrüddin Razi de 32 ciltlik Tefsir-i Kebir isimli eserinde bu ayetin tefsirini yapmakta, Haricilerin bu husustaki görüşlerinin yanlış olduğuna işaret ederek şöyle demektedir: "Bir kimse Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse dahi, kalbiyle o hükümlerin doğruluğuna inanırsa kafir olmaz. Zira küfür, hak olan hükümleri kalbiyle inkar ve lisanıyla reddetmektir . Fasık, kalbiyle tasdik ettiği için mü'mindir. İmanla beraber Allah'ın hükümlerinin aksi ile hüküm vermek diğer günahlar kabilindendir. En doğru olan görüş budur." (3)

  Kadı Beyzavi ise Allah'ın hükümlerini inkar edip onlara hakaret edenlerin kafir olacaklarım açıklamaktadır. (4) İbni Kesir, bu ayetin Yahudiler hakkında nazil olduğunu ifade ederken,(5) Osmanlı devletinin şeyhül islamlarından olan Ebu's-Suud Efendi, ayette geçen hükmetmemeyi inkar manasında almakta ve "Allah'ın hükümlerini hakir ve basit görerek inkar eden kimse, kim olursa olsun dinden çıkar" demektedir.(6) Diğer çağdaş müfessirler de, ayette geçen "hükmetmeyenler" ifadesinin, "inkar edenler," yani "tasdik etmeyenler" manasına geldiğini söylemektedirler. Konyalı Vehbi Efendi, "Eğer ayetten maksat bu olmasa Kur'an'ın hilafında birşey irtikap edenlerin (işleyenlerin) kafir olmaları lazım gelirdi. Halbuki, hak olduğuna imanla beraber hilafını irtikap küfür değildir ve olamaz" der. "Çünkü, bilumum günahlar Kur'an'ın hilafıdır. Günahtan hali (hiç günahı olmayan) bir fert tasavvur olunamaz. Eğer her günahı irtikap eden kafir olsa, alemde mü'min bulunmamak gerektir."(7) Vehbi Efendi, Ebu's-Suud Efendiye ve Fethul Beyan'a atıfta bulunarak, "Allah'ın inzal ettiği ahkamla [Allah'ın indirdiği hükümlerle> hükmetmemek" hususunda, "istihfaf veya istihlal veya inkar tarıklariyle [bu hükümleri küçük görmek yahut helal saymak veya inkar etmek suretiyle)hilafında hükmün (İlahi hükümlerin aksine hüküm vermenin) küfür olduğunu, ancak bu ahkamın (Allah'ın indirdiği hükümlerin) hak olduğunu tasdik ve ikrarla beraber hilafında hükmün küfür olmadığını belirtir.(8)

  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ayetteki "hükmetmeme"nin, "Onun hakimiyetini tanımamak" durumunda küfre gireceğine işaret eder.(9) Ömer Nasuhi Bilmen de şu izahı getirir: "Bir kimse hükm-ü İlahiyi kalben kabul etmez, onu bile bile lisanen inkar ederse o takdirde kafir olur. Fakat onu kalben tasdik ettiği halde terk eylerse kafir olmaz, günahkar olur." (10) Bilmen, büyük İslam alimi İkrime'den de şu iktibası yapar: "Her kim Allah Teala'nın hükmettiği ile, onu bilerek inkar ettiği halde hükmetmezse kafir olur. Fakat her kim onu ikrar ettiği halde onunla hükmetmezse, o fasıktir, zalimdir, yoksa kafir değildir." (11)

  Görüldüğü gibi, bütün müfessirler ayetin tefsirinde görüş birliği içindedir. Hepsi, bir kimse Allah'ın hükümlerini inkar etmediği, onlara hakarette bulunmadığı müddetçe kafir olmayacağı görüşündedir. Nitekim, Bediüzzaman da Münazarat isimli eserinde, bazı kimselerin Kanun-u Esasiyi ve hürriyetin ilanından dolayı idarecileri tekfir ettiklerini belirtmekte ve onların "Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler" ifadesinin "Allah'ın hükmünü tasdik etmeyenler" manasında olduğunu bilmediklerini beyan etmektedir.(12)

  O halde, mü'min olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat görüşüne sımsıkı sarılmamız, bid'at ehline iltifat etmememiz gerekir. Büyük imam ve müçtehidlerin tefsir ve izahlarına dikkat edip onlardan istifade etmemiz şarttır. Her hususta olduğu gibi, tekfir meselesinde de bu imamların görüşlerini esas almalıyız. İmam Suyuti'nin "Tekfire yeltenmek, kendini beğenen cahil kişilerin işidir" ikazını da unutmamalıyız.(13)

  Kaynaklar
  1. Maide Sûresi, 44.
  2. et-Tefsirû'l-Kebir
  3. et-Tefsirü'l-Kebir, 12:6
  4. Tefsir-i Beydavi, 2:295
  5. İbni Kesir, 2:61.
  6. Tefsir-i Ebu's-Suûd, 3:42.
  7. Hülasatü'l-Beyan,3:1231.
  8. A g. e.
  9. Hak Dini Kur'an Dili, 3:1690.
  10. Kur'an-ı Kerimin Türkçe MeaH Alisi ve Tefsiri, 2:772.
  11. A. g. e.
  12. Münazarat, s. 69.
  13. İ'cazü'l-Kur'an, 3:5/7.
  Mehmed Paksu

  el_feta bunu beğendi.
 2. Alt 03-30-2009, 22:35 #2
  el_feta Mesajlar: 1.168
  hayy ALLAH ... Rabbim razı olsun...

 3. Alt 04-20-2011, 08:25 #3
  Ziyaretci
  murat taş Mesajlar: n/a
  yazı biraz komik olmuş ve tutarsız yazılmış .bu yazı küfrün bayrağını sallayan müşrikçe bir yazıdır.çünkü pis kokular insanın burnuna geliyor.bu demokrasi aşığı bir insanın kur'an ı değişik tarzda ve belamca yorumlaması demektir.ve tevhiddden yoksun müşrikliğe daha yakın bir yorumdur.çünkü bu yorum kur'anın tebliğ uslübuna vurulan bir baltadır.

  gnothi seauton bunu beğendi.
 4. Alt 04-30-2011, 13:57 #4
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  Utanmasanız, Allahın kanunlarını bırakın, demokrasiye yönelin diceksiniz, bu kadar mı haysiyetsizlik olur. Kim bilir ne kadar insanı tevhidden uzaklaştıracaksınız.

  gnothi seauton bunu beğendi.
 5. Alt 05-15-2011, 11:53 #5
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  ey mümin kardeşlerim yazandan allah razı olsun diğer yorumcu arkadaşlardanda hepimizin hatırlaması gereken önce amellerimizdir kimseyi kafir ilan etmek bize düşmez unutmayalımki yüce önderimiz muhammet(s.a.v)efendimiz müşriklerin de hükmedildiği şehirlerdede teblig ve ibadet yapmıştır hiç kimseye saldırmamış engellenmedigi süreçtede cihad etmemişti allah(c.c)şöyle buyurmuştur:sizinle savaşanlara karşı sizde allah için savaşın ancak aşırı gitmeyin elbette allah aşırı gidenleri sevmez(2/190 )onlar size karşı savaşıncaya kadar siz mescidi haram yanında onlarla savaşmayın(2/191).maide suresinden anlaşılacagı gibi allahın indirdiği hükümleri inkar edenle uygulamayan arasında daglar kadar fark vardır bu apacık belirtilmiştir.Buradaki yanlış birilerini kafir ilan edipte fitne çıkarmaktan sakınmalıyız mesela bu devletin imamları arkasında durulmaz demek fitnedir pkk örgütünün çıkarmış oldugu bir fitnedir kardeşlerim bizi bizden ayırmak için planlanmış bir oyundur bu oyuna gelmiyelim imammın namaz içindeki hatasından bile muav kılınmışızdır.kavimler hak edildiği gibi yönetilirler yani birlik olup hak edelim.fitne öldürmekten beterdir buyuruyor yaradanımız. ne yönetime razıyım nede fitneye bizim gayemiz fitneyi kaldırmadan yönetimin deyişemiyecegidir buda birlik beraberlikle olur allah hepimizden razı olsun allahha emanet olun.

 6. Alt 05-25-2011, 14:17 #6
  Ziyaretci
  muvahhid murat Mesajlar: n/a
  türkiye fitnenin tam ortasındadır.daha ne fitne çıkarılacak anlamış değilim.fitneyi çıkaranlar müslümanları yönlendiren diyanet işleridir.çünkü din allaha aittir.cin 18 . o yüzden o'na taparken tağutları reddetmek zorundayız.dini kuşa çeviren insanlar sistemi olduğu gibi kabul edip müşrikliği içine sindiren tarikatlar ve cemaatlerdir.kafir sistem,müslümanları özellikle diyanet çalışanlarını midesinden yakalamıştır.o yüzden düzenin ekmeğini yiyen onun düşüncelerini yayar.kur'an ı laiklik dinine uydurmaya çalışır.türkiye kocaman müşrik bir toplumdur.müşrik bir yönetimin arkasında saf durmakta müşrikliktir.küfre rıza küfrü gerektirir. o yüzden insanın boğazından ne geçtiğine dikkat etmesi gerekir.yoksa tutar cuma günleri ,peygamberimizin yıktırdığı mescidlerde, cuma namazı kılmak gibi bir eblehce harekette bulunur.türkiye de küfürle iman birbirine karışmıştır.bunu anlamanın en iyi yolu tekfir etmektir.kimse kafir ilan edilmez.ama konuşmalarında dine aykırı bir şey bulduğunuzda ya belki başka bir şey diyordur..aptallığına düşmeyelim.islam zahire bakar.allah insanın kalbine bakar.insanı konuşması ele verir.birgün önce söylediğini ertesi gün yalanlıyorsa bu münafıklıktan başka bir şey değildir. bir örnek vereyim ; çağımızın bel'amlarından fetullah hoca 20 sene önceki kasetinde diyor ki kapanmak kesinlikle farzdır.amirin emri sizin başınızı açamaz.böyle yapılan tebliğde kesinlikle tebliğ değildir. ....şimdi ne diyor: okuyacaksanız başınızı açın ...
  peki ben şimdi şöyle mi düşünüyüm ; ya bunun bir bildiği vardır.aman nifak çıkarmayalım...
  ya ne yapalım ?
  o zaman bunun yalanına ortak olalım........ münafığa bu yakışır.

  gnothi seauton bunu beğendi.
 7. Alt 06-11-2011, 11:31 #7
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  çok açıklayıcı bi anlatım olmuş.bize düşen zaten kuran meallarini anladığımız gibi değil ehli sünnet alimlerinin anlattığı gibi bilmektir. ÇÜnkü onlar peygamberden sahbeye-sahabeden-tabiine-tabiinden selefe kadar gele gele bu bilgileri tefsirleri bize ulaştırmışlardır.Yoksa herhangi birinin "ya Allah kuran apaçıktır onu okuyun demiyo mu ben istediğim gibi okurum demesi yanlıştır.Çünkü senin anladığın belki de o ayetin 10 milyonda biridir belki daha fazla.Bugün bazı insanlar çıkıp işte alın açın okyun sırf ayet ayet anlamına bakın yorumlayın diyor özellikle gençler üzerinde hiçbir ilmi vasfı olmayan insanlar kendi kafalarına göre mana veriyor.(bi de mealden ).Orjinalinden bile değil adam mealde ki ayete bakıyor.Ha tamam anladım diyor anladın da ne anladın ?? Onun için bu işi bilen alimlerin tefsirleri çeşitli diğer kaynaları araştırıp doğrusunu öğrenmek lazımdır.Herkese lazım olan budur. Yoksa herkes ayetleri anladığı gibi yaşasaydı 1 milyardan fazla müslüman olduğuna göre 1 miilyardan fazla din olurdu.Dindeki modern reformcuların ve şiiliği süsleyerek anlatanların,mezhepsiz olanların ve kendi kafasına göre mezhepleri karıştırıp ibadet edenlerin yolundan Allah uzak eylesin(amin).Bugünün içinde bulunduğumuz durumu yukarda özetlediğim gibidir.Onun için herkes birbirini tekfir etmektedir....

 8. Alt 06-12-2011, 13:28 #8
  gnothi seauton Mesajlar: 25
  Allah`ın inzâl ettiği (hüküm) ile hükmetmezse, işte onlar hakikati inkâr edenlerin ta kendisidir! maide 44 ...

  Kim Allah`ın inzâl ettiği (hüküm) ile hükmetmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir. maide 45

  Kim Allah`ın inzâl ettiği ile (hükümlerle) hükmetmez ise, işte onlar fâsıkların ta kendileridir! maide 47

  O hâlde onların aralarında Allah`ın inzâl ettiği ile hükmet... 48  44-45-47 de yahudıler ve hrıstıyanlar konu edılmıs 48de de musluman ummetımız... 46 ayette de tevrattan ıncıle
  gecısı acıklanmıs...

  bır surecden bahsedıyor detaylı dusunuldugunde bunu görebılıyoruz...

  bu sunnetullahı acıklar ...degısmeyen degısmeyecek olan bılgıyı....

  hakıkatı ınkar edenler zalımlerın ta kendılerıdır...pekı hakıkat ne bızlere ve bızlerden oncekı nesıllere
  acıklanmıs olan SUNNETULLAH bılgısıdr...degısmeyen degısmeyecek olan tek gerceklık dogruluk olan bılgıdır...

  sumdı sade 44 dekı cumleyı alırsak sankı bır ıslam devletının serıat(kimilerinin anladıgı bıcımde) kurallları
  varmıs kanısına varıırıs bu da kanımca yanlıs olur...cunku ınzal olan gerceklık adem efendımızden kıyamete kadar aynıdır
  ...her resul aynı seylerden bahseder...ınsanogluna ılahlarının BIR olduguna ve RESULLERE uyulması gerektıgıne
  olan gerceklıgı acıklamasıdır...

  şir`aten ve minhaca...(yaşam ortam ve şartlarına göre kurallar) minhac (zamanla değişmesi mümkün olmayan realiteler üzerine kurulmuş sistem

 9. Alt 06-13-2011, 17:10 #9
  Ziyaretci
  murat taş Mesajlar: n/a
  sizlerin ayetlere bakış tarzınız,müşrik insanların ayet yorumlaması gibi.türkiye bir şirk diyarıdır.siz bu ayeti bu şekilde pasifize ederek açıklarsanız yan gelip yatarsınız. türkiyenin durumu ortada..bunu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz.tekfir etmeden bu iş olmaz. yoksa küfür ehli ortada müslümanım diye geziyor.insanlar cahil ..bu şekilde anlatırsanız küfre alkış tutmaya devam edersiniz.sonra gidip sandıkta akp 'ye oy verip gururla dolaşan münafık müslümanlara dönersiniz.sistem resmen allaha isyan bayrağı açmış siz daldan armut topluyorsunuz,,olacak iş değil bu ...biraz daha mantıklı olun

  "Hayır! Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Sonra haklarınıda verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan kendilerini tamemen teslim etmedikçe iman etmiş olmazlar." (Nisa: 65)

  "Allah ve Rasulü bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçme hakkı yoktur. Allah'a ve Rasulüne başkaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur" (Ahzab: 36)

 10. Alt 06-15-2011, 22:09 #10
  HiLaLNuRu Mesajlar: 242
  Bu konuya yazdığım ileti gitmedi ,Demek Allah istemedi tekrar yazmayayım o zaman

Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın


Konu hakkinda benzer etiketler
maide 44 , allahin indirdigiyle hukmetmeyenler , allah in hukumleriyle hukmetmeyenler , allah in hukmu ile hukmetmeyenler , allahin indirdigiyle hukmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir , allah in hukumleri ile hukmetmeyenler , maide44 , maide 44 tefsiri ,