Türkiyenin nüfusu ve özellikleri

TÜRKİYENİN NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ...


 1. Alt 09-15-2008, 23:29 #1
  alptraum Mesajlar: 37.913
  Blog Başlıkları: 28
  TÜRKİYENİN NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ


  Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder.
  NÜFUS ARTIŞI  Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farknüfus artışınıgösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.

  Nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.  Nüfus Resimleri
  Buna göre;

  • Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler.
  • Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.
  • Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da olabilmektedir.
  a. Nüfus artışının olumlu sonuçları

  ·Üretim artar.

  • Vergi gelirleri artar.
  • Mal ve hizmetlere talep artar.
  • Yeni endüstri dalları doğar.
  • İşçi ücretleri ucuzlar.
  • İhracatta rekabet kolaylaşır.
  b. Nüfus artışının olumsuz sonuçları

  • İşsizlik artar.
  • Kalkınma hızı düşer.
  • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  • Tasarruflar azalır.
  • Tüketim artar.
  • İç ve dış göçler artar.
  • İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.
  • İhracat azalır.
  • Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
  • Çevre kirlenmesi artar.
  • Belediye hizmetleri zorlaşır.
  TÜRKİYE'DE NÜFUS SAYIMLARI VE SONUÇLARI

  Nüfusla ilgili bilgiler, genellikle nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir. Bu sayımlarla nüfusun sayısı, meslek grupları, yaş durumu, eğitim, ailedeki nüfus sayısı, kadın - erkek nüfusu, nüfus artış hızı gibi bilgiler elde edilebilir. Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında, en son nüfus sayımı ise, 22 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır.


  • Nüfus Grafikleri
  • 1927 - 2000 yılları arasında nüfus yoğunluğu ve miktarı sürekli artmıştır.
  • 1927 yılında 13,6 milyon olan nüfus, 1997 yılında 62,8 milyona yükselmiş, 2000 yılındaki son sayımda 70 milyon civarında olmuştur.
  • Nüfus artış hızı en az 1940 - 1945 yılları arasında, en fazla 1955 - 1960 yılları arasında gerçekleşmiştir.
  TÜRKİYE'DE NÜFUSUN DAĞILIŞI

  Türkiye'deki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır.


  Türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:
  1. Fiziki Faktörler
  a. İklim özellikleri:Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir.

  b. Yerşekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli plâ-tosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

  c. Toprak özellikleri:Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

  2. Beşeri Faktörler
  a. Sanayileşme:Bütün Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

  b. Tarım:Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

  c. Yeraltı kaynakları:Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.

  d. Turizm:Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.

  e. Ulaşım:Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

  NÜFUS YOĞUNLUĞU
  1. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

  Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen sayıya, aritmetik nüfus yoğunluğudenir.

  Türkiye'nin yüzölçümü (izdüşüm alanı olarak) 779.452 km2, toplam nüfusu da 62.865.574 (1997) dir. Buna göre, Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu, 1997 yılına göre yaklaşık olarak 81'dir. Ancak, bu yoğunluk çok kaba olarak nüfusun dağılışını gösterir ve sadece ülkelerin nüfus yoğunluklarını kıyaslamak için kullanılır. Oysa il ve ilçelerin nüfusları ve yüzölçümleri dikkate alınarak yapılan aritmetik yoğunluk, gerçeğe daha yakın rakamlar vermektedir.

  2. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

  Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğunatarımsal nüfus yoğunluğudenir. Bu yöntem, aritmetik nüfus yoğunluğuna göre, daha gerçekçidir.

  Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğu bölge ve iller arasında farklılık gösterir. Bunda yerşekillerinin dağlık ve ovalık olmasıyla, tarımda çalışan nüfusun miktarı etkili olmaktadır.

  Genel olarak, tarımsal nüfus yoğunluğu, dağlık alanlarımızda fazla, geniş tarımsal ovalarımızda ise düşüktür.

  3. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

  Toplam nüfusun, ekili - dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denilmektedir.

  TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ (NÜFUS YAPISI)

  Bir ülke nüfusunun cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomik durumu gibi özellikleri o ülkenin nüfus yapısını gösterir.

  1. Nüfusun yaş grupları ve cinsiyetlere göre dağılımı

  o Nüfusun yaş durumu

  Nüfus, yaş gruplarına göre, genç, olgun ve yaşlı olmak üzere 3 kısma ayrılır.

  0 - 14 ® Genç nüfus

  15 - 64 ® Olgun nüfus

  65 + ... ® Yaşlı nüfus

  Bağım lı üfus oranı, gelişmiş ülkelerde az iken, az gelişmiş ülkelerde fazladır.

  Türkiye'de 1935 ve 1990 yılları nüfus grafikler

  1935 yılı Türkiye nüfus grafiği:Bu grafik, Türkiye'nin gelişmekte olduğunu gösterir. 0 - 4 yaş grubunun oluşturduğu tabanın çok geniş olması, doğum oranının çok yüksek olduğunu göstermektedir.

  1990 yılı Türkiye nüfus grafiği: Bu grafikten de, Türkiye'nin gelişmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 0 - 4 yaş grubu, 1935 yılına göre daha dardır. Bu da ülkemizde doğum oranının azaldığını göstermektedir.  o Nüfusun cinsiyet durumu

  1945 yılındaki sayıma kadar, ülkemizde kadın nüfusunun erkek nüfustan daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumda, Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı tehlikesi etkili olmuştur. Fakat, 1945'ten sonra erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir. Şu anda erkek nüfus % 1,2 oranında fazlalık gösterir.

  Türkiye'de dışarıdan göç alan İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerde erkek nüfus fazla iken, dışarıya göç veren Trabzon, Tokat, Yozgat gibi merkezlerde kadın nüfusu daha fazladır.

  2. Aktif Nüfus

  Aktif nüfus, çalışan nüfus veya faal nüfus olarak da adlandırılır.

  15 - 64 yaş arasındaki nüfusaçalışma çağındaki nüfusdenilmektedir. Bu nüfusun hepsi bir işte çalışmaktadır. Çalışabilecek yaştaki nüfus içinde, çalışan nüfus oranı ne kadar çoksa, işsizlik oranı o kadar azdır. Genellikle, sanayileşmiş ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde işsizlik az iken, az gelişmiş ülkelerde işsizlik fazladır.


  3. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı

  Ekono

  • Tarım (Tarım, hayvancılık, ormancılık, vs.)
  • Sanayi(Endüstri, madencilik, vs.)
  • Hizmet(İnşaat, ticaret, turizm, vs.) sektörleridir.
  Az gelişmiş ülkelerde, toplam çalışan nüfusun % 90'a yakını tarımsal nüfus özelliği taşır. Gelişmiş ülkelerde ise tarımsal nüfus % 10 civarındadır. Diğer nüfus, hizmet ve sanayi sektöründe çalışmaktadır.

  Gelişmekte olan ülkelerde, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus, gelişmiş ülkelere göre daha azdır.

  Aşağıdaki tabloya baktığımızda, Türkiye'de 1927 yılında nüfusun %90'ı tarım, %10'u sanayi ve hizmet sektöründe çalışmıştır.

  1950 - 1960 lı yıllarda tarım sektöründeki nüfus azalmaya başlamıştır. Özellikle 1980 li yıllardan sonra, sanayileşme hızının artmasıyla tarım sektöründeki nüfus % 50'nin altına düşmüştür.  Türkiye'de çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Çalışan nüfusun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde dengesizlik görülür.

  Sanayi ve hizmet sektöründeki nüfusun büyük bölümü, Marmara Bölgesi'ndeki Çatalca - Kocaeli ve Güney Marmara bölümlerinde yoğunlaşmıştır. İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Gazi Antep, Kayseri, Denizli, Konya gibi illerde sanayi nüfusu yoğundur.

  4. Nüfusun Eğitim Durumu

  6 yaşını bitiren nüfusa, tüm Dünya'da eğitim verilmeye çalışılır. Eğitim okur - yazarlık, ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere sınıflandırılabilir.

  1990 yılına göre, Türkiye'deki faal nüfusun % 55'e yakınını ilkokul mezunları, % 7,4'e yakınını okur - yazar, % 5'e yakınını ortaokul ve lise mezunları, % 4'ünü de üniversite mezunları oluşturmaktadır.

  5. Nüfusun Kırsal - Kentsel Durumu

  Türkiye'de nüfusu 10.000'den az olan yerleşmelere kır nüfusu, fazla olan yerleşmelere de kent nüfusu denilmektedir.

  Türkiye'de 1927 - 1950 yılları arasında, kırsal ve kentsel nüfus oranlarında fazla değişiklik olmamıştır. Fakat, 1950'li yıllardan sonra, ülkemizde ulaşım yollarının ve sanayi faaliyetlerinin gelişmeye başlaması bunun yanında kırsal nüfusun artmasıyla birlikte kente doğru bir göç olayı başlamıştır.

  Kırsal kesimden kente göç olayı, en fazla, 1980 - 1985 yılları arasında meydana gelmiş ve 1985 li

  yıllarda kır veent nüfusu az çok deng elenmiştir. En son yapılan 1997 yılındaki sayımda kent nüfusu % 65'e ulaşmıştır. Bu sonuç, ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun arttığını göstermektedir. Aşağıdaki grafikler, Türkiye'nin kentsel ve kırsal nüfus değişimlerini daha iyi ifade etmektedir.

  Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Yapısı  AVRUPA KITASI
  Ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerde :

  • Nüfus artış hızı azdır.
  • Doğum oranı düşük olduğu için, 0-14 yaş arası nüfus azdır.
  • Çocuk ölüm oranı azdır.
  • Sağlıklı ve bilinçli beslenme ile gelişkin sağlık hizmetlerine bağlı olarak ortalama yaşam süresi uzun, yaşlı nüfus sayısı fazladır.
  • Üretici nüfus fazla, tüketici nüfus azdır.
  • Okur yazar oranı yüksektir.
  • Nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşar


  Az Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Yapısı  AFRİKA KITASI

  Ekonomik ve sosyal yönden gelişmemiş ülkelerde :

  • Nüfus artış hızı fazladır.
  • Doğum oranı yüksek olduğu için, 0 - 14 yaş arası nüfus fazladır.
  • Çocuk ölüm oranı fazladır.
  • Sağlıksız ve bilinçsiz beslenme ile sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasına bağlı olarak ortalama yaşam süresi kısa, yaşlı nüfus sayısı azdır.
  • Üretici nüfus az, tüketici nüfus fazladır.
  • Okur yazar oranı düşüktür.
  • Nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşar.
  DÜNYA ÜZERİNDEKİ SIK NÜFUSLU BÖLGELER

  Muson iklim bölgesi (İndus, Ganj nehirleri, Japonya gibi):iklim ve sanayiden dolayı.

  Muson Asyası : Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgede, bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya'nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır.  Akarsu Havzaları : Tarım koşullarının elverişli olduğu Ganj, İndus, Fırat, Nil gibi akarsu havzaları sık nüfuslanmıştır.

  Avrupa : Madencilik, endüstri ve ticaretin çok geliştiği Avrupa'nın bütünü sık nüfuslanmıştır.

  Japonya ve Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları : Sanayileşmenin ve kısmen madenciliğin etkisiyle sık nüfuslanmıştır.

  DÜNYANIN SEYREK NÜFUSLANMIŞ BÖLGELERİ
  İklim koşullarının olumsuzluğuna bağlı olarak nüfusun çok az olduğu, tenha yerlerdir.

  Soğuk Bölgeler :Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunan Grönland, Alaska, Kanada'nın Kuzeyi, İskandinav Yarımadası ve Sibirya'nın kuzey bölgeleri düşük sıcaklık nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır.

  Yüksek Dağlar : İklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti, özellikle tarımı sınırlamasına bağlı olarak seyrek nüfuslanmıştır.


 2. Alt 11-21-2010, 15:26 #2
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  kır kent nüfus grafiğini cinsiyetlere göre ve hem sütun grafik, hem tablo grafik hemde pasta grafik olarak gösterseniz.. ? özellkikle de 200 yılı. :D lütfennn. :S

 3. Alt 11-22-2010, 14:18 #3
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  yok

 4. Alt 11-28-2010, 20:01 #4
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  istanbulun çalışan,yoğunluk,eğitim,yaş nüfusları ve istatistikleri

 5. Alt 02-21-2011, 19:00 #5
  Ziyaretci
  güzel prenses Mesajlar: n/a
  en az yaş gurubu hangısı bilen varmı?yazsın bana...

 6. Alt 03-02-2011, 14:48 #6
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  turkiye nufusunun en az oldugu yas grubu hangisidir-Türkiyenin nüfusu ve özellikleri

 7. Alt 03-10-2011, 14:43 #7
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  arkadaşlar bilgilerin hepsi yanlış sankın inanıpda ödew walan yapmayın::::

 8. Alt 03-10-2011, 14:45 #8
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  bence doğru sen anlamamışsan biz neyapalım cicim

 9. Alt 04-04-2011, 13:00 #9
  Ziyaretci
  desparadosSsS Mesajlar: n/a
  lütfen grafik şeklinde gönderiniz...

 10. Alt 04-04-2011, 20:54 #10
  Ziyaretci
  misafir Mesajlar: n/a
  biraz düzenleyin

Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Human Verification


Konu hakkinda benzer etiketler
muson asyasi , cin nufus grafigi , ic goc grafikleri , hindistan nufus grafigi , turkiye nin nufusunun en az oldugu yas grubu hangisidir , goc grafikleri , turkiye nin nufusu , turkiyedeki uretici tuketici nufus grafigi ,